Filmskolens udvalg
 

Filmskolen har en række udvalg. 

Skolerådet
Skolerådet drøfter og afgiver udtalelse til rektor om bla. studieordning, undervisningsplan, skolens budget og forslag til retsregler, som har betydning for skolen.
Skolerådet kan i øvrigt drøfte alle sager, som har væsentlig betydning for skolens organisation og virksomhed.

Skolerådet er sammensat af Rektor, som er formand, tre medlemmer som repræsentanter for underviserne, to medlemmer som repræsentanter for de studerende, et medlem som repræsentant for det tekniske personale og et medlem som repræsentant for det administrative personale.

Skolerådet holder mindst fire årlige møder. Skolens administrationschef fungerer som sekretær for rådet.


Elevrådet
Elevrådets formål er at repræsentere elever på Den Danske Filmskole, og varetage disses interesser over for skolens administration og lærerstab, i skolens udvalg og over for andre relevante parter.
Elevrådet er uafhængigt af partipolitiske interesser og organisationer. Elevrådet vil gøre sit ypperste for at holde alle elever på skolen informerede om og engagerede i dets arbejde.

Elevrådet kan bl.a. afgive udtalelser til rektor, på fællesmøder, til lærerstab, administration, Kulturministeriet og aftagerpanelet, herunder i generelle sager om elevernes forhold, hvis en beslutning er blevet vedtaget af rådet. Elevrådet er bindeled mellem eleverne og skolens ledelse/administration, og anser Kulturministeriet og aftagerpanelet for skolens bestyrelse.

Elevrådet består som udgangspunkt af én elevrådsrepræsentant fra hver klasse pr. årgang - men møderne er åbne for alle elever.