Producer

Produceren er overordnet ansvarlig for det økonomiske og organisatoriske i forbindelse med udviklingen, produktionen og distributionen/salget af en film eller en serie.

Produceren er ofte den igangsættende kraft bag et projekt og indgår i et nært samarbejde med instruktør og manuskriptforfatter fra begyndelsen af udviklingsprocessen og følger den færdige film så længe den har et liv i forhold til sit publikum. Filmskolen uddannet producere til at lede et filmprojekt igennem alle disse faser med visionært lederskab, organisatorisk sans og forretningsmæssig tæft.

Derfor skal du som producerelev have ledelsesmæssig og organisatorisk talent og kunne styrke samarbejdet mellem instruktør og manuskriptforfatter. 

Produceren skal kunne forme og inspirere kreative samarbejder, lede de praktiske og økonomiske aspekter af en fiktions-, animations- og dokumentarproduktion, samt kunne begå sig i det evigt foranderlige filmmarked både nationalt og internationalt. 

Som producereleverne deltager du fællesundervisningen i dramaturgi og filmhistorie samt i fælles undervisningsforløb i fiktion. Du undervises desuden i manuskript- og projektudvikling, filmiske arbejdsprocesser og teknologier, produktionsmetodik, finansiering, økonomi, jura, ledelse og entreprenørskab, markedsføring og distribution. 

Ved praktiske øvelser og produktioner har du ansvaret for det økonomiske rådighedsbeløb og for at styre og håndtere den praktiske side af produktionen. Det er desuden producereleven som i samarbejde med de andre kernefunktioner udarbejder produktionsplan og budget, laver aftaler om locations, med skuespillere etc. På disse film skal du både arbejde som producer på din egen film og som bl.a. produktions- og indspilningsleder / lineproducer på dine medstuderendes film.

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som producer af fiktionsfilm i alle formater samt animations- og dokumentarfilm. 
 

Klik her for at se studieordningen for produceruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for produceruddannelsen 2017-2021.

Manuskriptforfatter

Manuskriptforfatteren er den skrivende part i udviklingen af historier og manuskripter til film og tv-serier. Dette sker i et nært samarbejde med instruktør og producer og med vekslende roller i forhold til hvem, der finder på idéen og er den kunstnerisk styrende kraft.

Filmskolen uddanner manuskriptforfattere, som har en personlig signatur og en indgående erfaring med fagets håndværk og kunstneriske metoder, ikke mindst det nære kreative samarbejde med instruktør og producer. Derfor skal du som manuskriptforfatter besidde et filmisk skrivetalent. Du skal kunne lide at udvikle idéer i samspil med andre - både dine og andres idéer.

Manuskriptforfatternes uddannelse retter sig altovervejende mod at udvikle fiktionshistorier for både fiktionsfilm, tv-serier og animationsfilm. En mindre del af undervisningen tager sit udgangspunkt i dokumentariske metoder. 

Som manuskriptelev deltager du i fællesundervisningen i dramaturgi og filmhistorie samt i fælles undervisningsforløb i fiktion. Derudover undervises i de grundlæggende forhold for udvikling af karakter, univers, plot, den naturlige historie, scene og sekvens, og filmiske fortælleformer.

Du får også kendskab til de store fortællinger i myterne, litteraturen og det klassiske drama. Og gennem filmanalyser og praktiske øvelser bliver du fortrolig med, hvordan en film ”skrives” tre gange i tilblivelsesprocessen: i manuskriptet, på optagelserne og i klipningen. 

Gennem fagundervisning og skriveøvelser gøres du fortrolig med manuskriptudviklingens forskellige faser, kunsten at rewrite, forskellige teksttyper, udvikling af historieuniverser (storyworlds) til brug for cross media, manuskriptresearch, filmproduktionens forskellige faser, fotografiske og lydmæssige virkemidler, og du lærer at skrive til en given økonomi og produktionsform.

I praktiske øvelser samarbejder manuskriptforfatteren og instruktøren med skuespillere i forbindelse med readings og improvisationer som inspiration for udvikling af karakter- og plot. Og manuskriptforfatterne indgår på øvelsesproduktionerne både som manuskriptforfattere og manuskriptkonsulenter, og i forskellige assistentfunktioner på optagelser og i efterarbejdet. 

Du kommer i løbet af uddannelsen til at arbejde med både professionelle skuespillere og med elever fra landets scenekunstskoler. Endvidere kommer du til at samarbejde med bl.a. Production Design-studerende fra designskolen.

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som manuskriptforfatter på fiktionsfilm, tv-serier, animationsfilm, computerspil og cross media universer. 

Klik her for at se studieordningen for manuskriptforfatteruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for manuskriptforfatteruddannelsen 2017-2021.

Filmklipper

Filmklipperen er i nært samarbejde med filminstruktøren ansvarlig for at klippe/redigere det optagede materiale og herigennem (gen-)skabe en filmfortælling, der optimerer instruktørens filmiske vision.

Filmskolens uddanner filmklippere, der kan arbejde analytisk med fortællingens overordnede struktur, og som evner at udfordre, bearbejde og optimere det optagede materiale ud fra en musikalsk, dramaturgisk og psykologisk indfaldsvinkel. 

Derfor skal du som klippeelev besidde et musikalske og rytmiske evner, et udpræget analytisk talent og en forståelse for dramatisk fortælling og hvordan den opleves af tilskueren. Du skal endvidere have lyst til at forfølge instruktørens mål og besidde stærke samarbejdsevner.

Filmklipperuddannelsens undervisning retter sig både mod fiktionsfilm og dokumentarfilm, og de praktiske øvelser og produktioner retter sig mod begge former og inkluderer samarbejdet med instruktører fra begge disse uddannelser. 

Som klippereleve deltager du i fællesundervisningen i dramaturgi og filmhistorie. Herudover deltager du i fælles undervisning inden for både fiktion og dokumentarisme samt fagspecifik undervisning i filmanalyse, manuskriptanalyse, genreforståelse, klippemetodik samt i lydens og musikkens medfortællende udtryk i samspil med billedet, herunder arbejdet med visuelle effekter VFX. En stor del af uddannelsesforløbet består af praktiske øvelser og produktioner, fx klippeøvelser med materiale fra spillefilm og tv-serier, lyd- og musikøvelser samt øvelser sammen med fotograferne, der undersøgelser af komposition af dialogkryds, samt i øvelsesproduktioner, hvor klipperen indgår i et produktionshold. 

Du vil komme til at arbejde på professionelt redigeringsudstyr (AVID) og skal på produktionerne både arbejde som klipper på eget hold og som bl.a. scripter /instruktørassistent på dine kollegers produktioner.

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som filmklipper på både fiktionsfilm, tv-serier og på dokumentarfilm.

Klik her for at se studieordningen for filmklipperuddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for filmklipperuddannelsen 2017-2021.

Filmfotograf

Filmfotografen har i tæt samarbejde med instruktøren og produktionsdesigneren det overordnede ansvar for filmens visuelle udtryk, og leder det fotografiske hold under hele produktionen.  

Filmskolens mål er at uddanne filmfotografer, der kan skabe en visuel stil, som bidrager til filmenes fortælling og overordnede, kunstneriske vision, og som kan lede hele det fotografiske hold (fotografassistenter, grip og belysningsteknikere samt de involverede i arbejdet med colourgrade og digitale, visuelle effekter).

Derfor skal du som filmfotografelev besidde et fotografisk blik og talent for at skabe visuelle filmiske udtryk, du skal have teknisk flair og interesse og besidde stærke samarbejds- og lederevner, og du skal kunne arbejde kreativt under tidspres. 

Filmfotografuddannelsen retter sig primært mod fiktionsfilm og samarbejdet med fiktionsinstruktøren, men en væsentlig del af undervisningen og de praktiske øvelser og produktioner retter sig også mod dokumentarisme og samarbejdet med dokumentarinstruktørerne. 

Filmfotografeleverne deltager i fællesundervisningen i dramaturgi og filmhistorie. Herudover modtager du fagspecifik undervisning i mise en scène (iscenesættelse), lyssætning på studie og location, arbejdsmetodik og kamerateknologi. I praktiske øvelser får du mulighed for at udforske dit personlige formsprog gennem selvstændige småfilm og egne stillfotos..

En stor del af uddannelsesforløbet består af praktiske øvelser og produktioner. Her indgår du som A-fotograf men også som bl.a. fotografassistent, belyser og grip på de andre elevers produktioner. Skolen har selv faciliteter til at arbejde med colourgrading, digitale, visuelle effekter og optagelser med green screen. Ud over den skemalagte undervisning er der mulighed for at deltage som filmfotograf på animations- og spilproduktioner.

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som filmfotograf på fiktionsfilm i alle formater samt på dokumentarfilm.

Klik her for at se studieordningen for filmfotografuddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for filmfotografuddannelsen 2017-2021. 

 

 

Tonemester

Tonemesteren har i tæt samarbejde med instruktøren det overordnede ansvar for filmens lydside/lyddesign. Lyddesignet bidrager afgørende til det sanselige og emotionelle udtryk i en film og er en central medfortællende faktor.

Filmskolen uddanner tonemestre, der formår at bidrage auditivt til filmprojekternes overordnede, kunstneriske vision gennem hele filmens tilblivelse, og som evner at organisere og lede hele lydefterarbejdet i nært samarbejde med instruktør, klipper og komponist.

Derfor skal du som tonemesterelev besidde intuition, musikalitet, kreativitet og evne for abstrakt tænkning, ligesom du skal have stærke samarbejdsevner, teknisk flair og interesse, og kunne organisere og arbejde kreativt under tidspres.

Som tonemesterelev deltager du i fællesundervisningen i dramaturgi og filmhistorie. Herudover er de fleste fælles og fagspecifikke undervisningsforløb rettet mod arbejdet med fiktionsfilm. Du modtager fagspecifik undervisning med hovedvægt på lyddesign og lyddramaturgi men også i lydteknologi, optage- og efterarbejdsmetodik samt filmmusik.

En stor del af uddannelsesforløbet er forbeholdt praktiske øvelser og produktioner inden for både fiktion, dokumentar og animationsfilm. Her indgår du som tonemester både under optagelserne og i lydefterarbejdet, og du indgår ligeledes bl.a. som assistent for de andre tonemesterelever på deres produktioner. Du arbejder med professionelt lydudstyr og indgår i et nært samarbejde med de andre tonemesterelever samt med elever fra konservatorieuddannelserne. 

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som tonemester/lyddesigner på fiktionsfilm i alle formater, animation- og dokumentarfilm.

Klik her for at se studieordningen for tonemesteruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for tonemesteruddannelsen 2017-2021.

Dokumentarinstruktør

Som elev på dokumentarinstruktørlinjen vil du gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser afdække de forskellige elementer i dit personlige filmsprog.
 
Du skal lære at formulere en visuel vision og en researchstrategi som forberedelse til din film og skriftligt og i billeder kunne formulere den visuelle og fortællemæssige strategi for filmens optagelse.

Du skal desuden kunne lede og inspirere et hold af filmkunstnere (fotografer, komponister, production designere, lysdesignere m.fl.) frem til en videreudvikling af den fortællemæssige strategi til et samlet koncept for filmen.
 
Dokumentarinstruktøruddannelsen har indtil videre optaget og videreudviklet en lang stribe af markante, filmiske talenter, som efterfølgende har været med til at udvikle film- og tv-sproget.
Resultaterne fremstår både som tv-serier og som enkeltstående film i det samlede medieudbud, og Filmskolen ønsker at fastholde denne sammensætning af faglige og kunstneriske perspektiver.

TV er stadig det største udgivelsesfelt for dokumentariske produktioner, og dokumentaruddannelsen ønsker fortsat at bidrage til videreudviklingen af dette vigtige udtryksmiddel.

Efter uddannelsen er du kvalificeret til at arbejde professionelt som instruktør på dokumentarfilm. 
 
Klik her for at se studieordningen for dokumentarinstruktøruddannelsen 2015-2019.
Klik her for at se studieordningen for dokumentarinstruktøruddannelsen 2017-2021.

Instruktør af animation og interaktive medier

Filmskolens nyeste instruktøruddannelse retter sig mod fremtiden. Som elev lærer du at udvikle fantasifulde universer og visuelle fortællinger og at instruere på tværs af medier.

KERNEN i uddannelsen er dig, din personlige stemme og dit kunstneriske udtryk.

SPROGET er visuelle fortællinger i form af animationsfilm og -serier, CG-film, spil, virtual reality og cross media-produktioner.

VÆRKTØJET er pre-visualization i form af storyboards, moodboards, interaktive demoer og storyworlds.

ROLLEN er at være en stærk kreativ leder og samarbejdets mester. Det er din vision, der gælder, og det er dit hold, der løfter den.

JOBMARKEDET er i film-, tv- og spilbranchen. Uddannelsen er i konstant udvikling, og vi forventer gode jobmuligheder for visuelle fortællere i et fremtidigt medielandskab, der går fra at være tekstbåret til i stigende grad at være billedbåret.

UDDANNELSEN består af lige dele undervisning og produktion. I undervisningsforløbene er fortællingen i centrum, og du lærer alle instruktørens kernekompetencer: Kreativ ledelse, dramaturgi, skuespilinstruktion, lyd, klip og foto. Oveni får du undervisning i tegning, storyboard, animation, interaktions- og spil-design, worldbuilding, ledelse, stemmetræning og produktion.

ELEVPRODUKTIONERNE gennemføres i særskilte semestre. I to semestre skal du instruere et hold på op til 18 personer på en interaktiv produktion som en del af DADIU-samarbejdet (Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning). I to andre semestre vil du instruere en animationsfilm og en animeret tv-serie. Uddannelsens sidste år er dedikeret til dit afgangsprojekt, der er et værk efter eget valg (serie, film, interaktiv eller cross media). Til afgangsprojektet får du ressourcer og et produktionshold til at lave en fuld produktion, der bliver publiceret og vist i en biograf, på tv og/eller online.

SAMARBEJDET på Filmskolen giver dig et nært og personligt netværk med skolens øvrige elever. Du kommer til at arbejde sammen med manuskriptforfattere, producere, tonemestre, fotografer, klippere, dokumentarinstruktører og fiktionsinstruktører. På animationsprojekterne kommer du også til at arbejde med skuespillere, designere og ikke mindst animatorer fra de bedste animationsskoler. På DADIU kommer du blandt andet til at arbejde med spildesignere, grafikere, programmører og audiodesignere fra landets største kunstskoler og universiteter.

ANSØGEREN TIL UDDANNELSEN skal først og fremmest være en god fortæller. Du skal have visuelt talent, og du skal have en stærk lyst til at skabe kunstneriske oplevelser og underholdning på tværs af gængse og fremtidige medier. Uddannelsen ser evnen til at samarbejde og evnen til at fordybe sig som to sider af samme sag og dermed de vigtigste elementer for din uddannelse.

NB. Uddannelsen varer 4 1/2 år (og ikke fire som de øvrige uddannelser på Filmskolen).


Klik her for at se studieordningen for uddannelsen til Instruktør af Animation og Interaktive Medier 2014-2018 og 2016-2020.

Klik her for at se studieordningen for uddannelsen til Instruktør af Animation og Interaktive Medier 2018-2022.

Fiktionsinstruktør

Fiktionsinstruktør

Instruktøren er på fiktionsfilm den centrale og kontinuerlige, kunstneriske kraft i en film gennem hele tilblivelsesprocessen. Dette sker i et nært samarbejde med producer og manuskriptforfatter fra starten af udviklingen, på tv-serier ofte med manuskriptforfatter og producer i de mest centrale roller.