Derfor vil Filmskolen være en bachelor/kandidatuddannelse

Af Vinca Wiedemann, rektor. Opdateret 17. april 2018.

Filmskolen har en enestående uddannelsestradition, som er anerkendt såvel af den danske film- og mediebranche som internationalt. Gennem dens fokus på at skabe personlige filmiske fortællinger i et kunstnerisk samarbejde stimuleres de studerende til at udvikle et fælles sprog samt til at identificere og udnytte synergipotentialer, hvor andre ser modsætninger. Jeg vil her fortælle om Filmskolens vision for at videreudvikle denne uddannelsestradition. Men først lidt historie.

Filmskolens tænkning var i de afgørende formative år stærkt præget af nogle centrale kræfter, der formåede at koble kunstnerisk egensind med en stor viden om det kunstneriske; det drejede sig først og fremmest om Jørgen Leth og Mogens Rukov, der oprindelig kom fra henholdsvis lyrikkens og universitetets verden. Det var daværende rektor Henning Camre, der bragte disse "fremmedelementer" ind på skolen og derved styrkede dansk films diversitet. Han så fordelene i at koble til andre kunstarter og til akademisk viden og mente, at det ville styrke udviklingen af filmsproget og filmkunsten, samtidig med at han altid fastholdt fokus på selve det at lave film. Denne satsning bar frugt. Og det er min ambition, at vi også fremover bliver ved med at videreudvikle det at lave film og filmuddannelse, at vi ikke hviler på laurbærrene i en selvforståelse af at være verdens bedste, men at vi i stedet udfordrer os selv ved at sætte barren endnu højere.

Filmskolen har løbende udviklet sig siden etableringen i 1966, og dens uddannelser har siden 1983 været 4-årige (undtagen Spil- og Animationsuddannelsen, som varer 4½ år). Men medieudviklingen accelererer, og aldrig før har vores medievirkelighed givet os flere måder at skabe, distribuere og finansiere vores fortællinger på. Nye teknologier og genrer, flere formater, finansieringsformer og samarbejdsformer, og mange nye platforme i forhold til for 10 og 20 år siden, stiller øgede krav til det professionelle filmtalent og kræver en tilsvarende udvikling af uddannelsestilbuddet.

Medieudviklingen og film- og mediebranchen i fremtiden vil kræve langt mere komplekse kompetencer af de ledende professionelle kræfter. Derfor ser skolen det som sin vigtigste opgave at videreudvikle sin uddannelsesvirksomhed gennem en forlængelse af uddannelsestiden til i alt 5 år og en opgradering af sit kunstneriske vidensniveau.

Filmskolen har besluttet at pege på en omlægning til en kunstnerisk bachelor- og kandidatuddannelse, som vejen til denne styrkelse og udvikling. Beslutningen er parallel med udviklingen på de øvrige kunstneriske uddannelser i Danmark og følger mønstret i uddannelsesområdet i bredere forstand både i Danmark og internationalt.

Vi vil sikre, at skolens grundlæggende kvaliteter og kerneværdier fastholdes:

  • De studerende skal fortsat optages på deres kunstneriske talent

  • Skolens uddannelser udbydes fortsat på dansk

  • Skolen fastholder den samme økonomi pr. studerende pr. år som nu (ekskl. de løbende 2 pct. besparelser).

  • De to uddannelser (bachelor og kandidat) ligger i naturlig forlængelse af hinanden, og de studerende får ret til at fortsætte direkte fra bachelor til kandidat.

  • Der indføres ikke karaktergivende eksaminer

  • Underviserne behøver ikke akademisk uddannelse men kan fortsat meriteres gennem deres filmprofessionelle praksis

I fremtiden vil de studerende lære at skabe og producere filmiske fortællinger i flere, længere og mere komplekse formater end tidligere, og de vil tilegne sig øgede kompetencer bl.a. inden for ledelse og entreprenørskab og herunder lære at definere, etablere og lede samarbejds- og forretningsmodeller i forbindelse med kunstneriske skabelsesprocesser.

Filmuddannelser over hele verden søger samarbejde med hinanden i stærkt stigende omfang i takt med, at de fælles internationale uddannelsesstrukturer muliggør dette. Det ser vi fx i forhold til de serielle formater og til VR og andre nye teknologier.

Denne udvikling ønsker Den Danske Filmskole at tage del i, og skolen har en stærk profil og international position som gør den til en meget eftertragtet samarbejdspartner. Men vi er også en lille filmskole, der selv har brug for at få flere muskler gennem strategiske partnerskaber med andre uddannelser: Det vil give både lærere og studerende mulighed for at indgå i fælles projekter og undervisningsforløb, og for sammen at udvikle nye fag og ny viden, uddannelsesmæssige initiativer og kompetenceudviklingsforløb, som institutionerne ikke ville have råd til hver for sig.

Langt de fleste af disse former for samarbejde forudsætter imidlertid indplacering i den europæiske kvalifikationsramme (uddannelsesstruktur), og en indplacering vil derfor give Filmskolen langt bedre muligheder for at initiere og indgå i projekter med sammenlignelige filmuddannelser i udlandet. Det vil også give Filmskolen adgang til at ansøge om de betragtelige økonomiske midler i Erasmus+ og andre EU-fonde, som vi er afskåret fra, så længe vi ikke er indplaceret.

Desuden vil Filmskolen få langt bedre muligheder for at samarbejde med andre uddannelser i Danmark både om at udvikle ny viden og undervisning, og om at bringe vores studerende sammen med andre (fx skuespillere, filmkomponister og animatorer). Og vores dimittender vil få mulighed for at "bygge ovenpå" deres filmskoleuddannelse, noget som tidligere filmskoleelever efterspørger allerede nu.

Afgørende er det, at substansen i vores filmskole fortsat er en uddannelse, hvor kunstnerisk viden og nysgerrighed, prægnante undervisere og stadig udvikling af et personligt og originalt filmsprog er i højsædet. Målet er en uddannelse, der styrker det enkelte talents kunstneriske integritet og selvstændige udtryk, så den danske filmbranche også i fremtiden kan yde et vitalt bidrag til vores filmkunst og -kultur.

 

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BACHELOR/KANDIDAT:

Hvad betyder BFA/MFA?
Det betyder Bachelor/Master of Fine Arts, som er betegnelsen for en kunstnerisk praksisbaseret uddannelse på hhv bachelor- og kandidatniveau.

Bliver Filmskolen et universitet?
Nej. Et universitet er en institution, der bedriver uddannelse og forskning på højeste videnskabelige plan, og Filmskolen får ikke nogen forskningsforpligtelse. Men Filmskolen skal bedrive kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV), som er en slags kunstneriske undersøgelser, der kan hæve vores vidensniveau inden for det at lave film. Filmskolen har lavet KUV siden 2013.  

Skal Filmskolen indføre karakterer og eksamen?
Nej, Filmskolen indfører ikke karakterer men fortsætter systemet med formelle evalueringer og bedømmelser som blev indført i 2004.

Ændres adgangskravene til Filmskolen?
Nej. Filmskolen fortsætter med at have adgangsprøver, hvor ansøgerne vurderes ud fra deres kunstneriske talent. Karakterer er og bliver ikke adgangsgivende.

Forsvinder midtvejs- og afgangsfilmen?
Nej, men de bliver erstattet af bachelor- og kandidatprojekter, der fortsat vil være filmprojekter.

Kan jeg søge ind på Filmskolen, hvis jeg allerede har en bachelor- eller kandidatuddannelse?

Ja, adgangen til de kunstneriske uddannelser er undtaget fra uddannelsesloftet.

Hvad er Bologna?
For 20 år siden besluttede man i Europa at lave fælles standarder for, hvordan alle uddannelser skal struktureres, herunder den såkaldte bachelor- og kandidatstruktur, som er rettet mod alle videregående uddannelser, altså også de kunstneriske. Bag beslutningen (kaldet Bolognaprocessen) lå visionen om excellent uddannelse gennem øget samarbejde som det, der skal sikre en fremtid for Europa i en globaliseret og konkurrenceudsat verden.

Hvornår træder ændringerne i kraft?
Filmskolen har fået principgodkendelse af at gøre uddannelsen 5-årig på kort sigt og på længere sigt få den godkendt som BFA/MFA. Den konkrete tidsplan er under udarbejdelse og forudsætter en afklaring af flere faglige og økonomiske forhold. Ændringerne vil tidligst kunne træde i kraft fra 2020.