Derfor vil Filmskolen være en bachelor/kandidatuddannelse

Af Vinca Wiedemann, rektor

De enestående kvaliteter, der har præget Filmskolen fra starten, er udviklingen af et fælles sprog, det kunstneriske samarbejde, og fokus på den filmiske fortælling. Filmskolens tænkning var i de afgørende formative år stærkt præget af nogle centrale kræfter, der formåede at koble kunstnerisk egensind med en stor viden om det kunstneriske; det drejede sig først og fremmest om Jørgen Leth og Mogens Rukov, der oprindelig kom fra henholdsvis lyrikkens og universitetets verden. Det var daværende rektor Henning Camres mesterstykke, at han bragte disse "fremmedelementer" ind på skolen og derved styrkede dansk films diversitet. Han så fordelene i at koble til andre kunstarter og til akademisk viden og mente, at det ville styrke udviklingen af filmsproget og filmkunsten, samtidig med at han altid fastholdt fokus på selve det at lave film.

Det pionerarbejde, som skete under hans ledelse, har det fra starten været min ambition at videreføre som rektor: at vi hele tiden bliver ved med at videreudvikle det at lave film og filmuddannelse, at vi ikke hviler på laurbærrene i en selvforståelse af at være verdens bedste, men at vi i stedet udfordrer os selv ved at sætte barren endnu højere. Det er der brug for, så fremtidens filmkunstnere kan være med til at sætte dagsordenen i en verden, hvor globalisering og medieudvikling medfører store forandringer. Og det er denne ambition der ligger bag filmskolens ønske om at blive til en kunstnerisk kandidatuddannelse (BFA/MFA).

Filmskolen var i det gamle system en eliteuddannelse til højeste niveau, og det skal vi selvfølgelig også være i fremtiden. Men i dag er Filmskolen den eneste af de kunstneriske uddannelser, der ikke er en ”højere” videregående uddannelse, og den er i øvrigt også den eneste tilbageværende uddannelse uden for strukturen. Også blandt filmskolerne i Norden er vi den eneste, der er udenfor, og i Europa gælder det, at alle de filmskoler vi normalt sammenligner os med, enten allerede er indplaceret – eller er i proces med at blive det. Og de indplaceres alle på kandidatniveau (eller masterniveau, som det hedder i andre lande). Så efter min mening skal også Danmark have en kandidatuddannelse i film – ellers får Danmark et problem.

I dag er både dansk og europæisk uddannelseslovgivning tilpasset den nye struktur. Derfor vil en indplacering medføre, at Filmskolen får langt bedre muligheder for at samarbejde med andre uddannelser i Danmark og udlandet både om at udvikle ny viden og undervisning, og om at bringe vores studerende sammen med andre (fx skuespillere, filmkomponister, production designere). Vi vil også kunne søge om EU-støtte (fx hele ERASMUS+), som finansierer dele af andre uddannelsers aktiviteter, hvilket vi ikke kan nu, i sig selv et problem i en tid, hvor skolen er udsat for store besparelser. Og vores dimittender vil få mulighed for at "bygge ovenpå" deres filmskoleuddannelse, hvilket alle prognoser peger på bliver et stort behov i fremtiden.

For mig er der ingen tvivl om, at filmskolen vil kunne drage nytte af at udvikle sig gennem de strukturer, som er fælles for alle andre uddannelser både i Danmark og internationalt. Det betyder, at skolen strukturelt vil skulle ændre sig, men jeg er overbevist om, at vi kan bruge disse ændringer til at videreudvikle uddannelsen. Nogle er bekymrede for, om en sådan omformning kan ske uden at ”akademisere” uddannelsen. Udtrykket akademisering er i overført forstand blevet en slags samlebetegnelse for flere negative forestillinger: "uden praktisk betydning eller forbindelse til virkeligheden; kun af teoretisk interesse" som der står i ordbogen. Men begrebet akademisk henviser også konkret til undervisning på videregående uddannelser, og i den forbindelse ser jeg ingen modsætning mellem viden og kunst, men tror tværtimod de to ting kan befrugte hinanden og er dybt forbundne.

Hver æra og epoke har sine strukturer og rammer, som en offentlig uddannelse agerer indenfor. Som til alle andre tider, så er det evnen til at udfylde og udfordre disse rammer og strukturer, der vil afgøre kvaliteten af uddannelsen. Afgørende er det, at substansen i vores filmskole fortsat er en uddannelse, hvor kunstnerisk nysgerrighed, prægnante undervisere, opdateret viden og stadig udvikling af et personligt og originalt filmsprog er i højsædet.

 

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BACHELOR/KANDIDAT:

Hvad betyder BFA/MFA?
Det betyder Bachelor/Master of Fine Arts, som er betegnelsen for en kunstnerisk praksisbaseret uddannelse på hhv bachelor- og kandidatniveau.

Bliver Filmskolen et universitet?
Nej. Et universitet er en institution, der bedriver uddannelse og forskning på højeste videnskabelige plan, og Filmskolen får ikke nogen forskningsforpligtelse. Men Filmskolen skal bedrive kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV), som er en slags kunstneriske undersøgelser, der kan hæve vores vidensniveau inden for det at lave film. Filmskolen har lavet KUV siden 2013.  

Skal Filmskolen indføre karakterer og eksamen?
Nej, Filmskolen indfører ikke karakterer men fortsætter systemet med formelle evalueringer og bedømmelser som blev indført i 2004.

Ændres adgangskravene til Filmskolen?
Nej. Filmskolen fortsætter med at have adgangsprøver, hvor ansøgerne vurderes ud fra deres kunstneriske talent. Karakterer er og bliver ikke adgangsgivende.

Forsvinder midtvejs- og afgangsfilmen?
Nej. På Filmskolen vil både bachelor- og kandidatprojekterne fortsat være filmprojekter.

Kan jeg søge ind på Filmskolen, hvis jeg allerede har en bachelor- eller kandidatuddannelse?Ja, adgangen til de kunstneriske uddannelser er undtaget fra uddannelsesloftet.

Hvad er Bologna?
For 20 år siden besluttede man i Europa at lave fælles standarder for, hvordan alle uddannelser skal struktureres, herunder den såkaldte bachelor- og kandidatstruktur, som er rettet mod alle videregående uddannelser, altså også de kunstneriske. Bag beslutningen (kaldet Bolognaprocessen) lå visionen om excellent uddannelse gennem øget samarbejde som det, der skal sikre en fremtid for Europa i en globaliseret og konkurrenceudsat verden.

Hvornår træder ændringerne i kraft?
Filmskolen har fået principgodkendelse af at gøre uddannelsen 5-årig på kort sigt og på længere sigt få den godkendt som BFA/MFA. Den konkrete tidsplan er under udarbejdelse og forudsætter en afklaring af flere faglige og økonomiske forhold. Ændringerne vil tidligst kunne træde i kraft fra 2019.