Filmskolen får i fremtiden færre studiepladser til instruktører

Kulturministeren oplyste i december 2018 Folketingets Kulturudvalg om, at Filmskolen efter krav fra Kulturministeriet i fremtiden skal reducere antallet af studiepladser til instruktører på grund af de forholdsvis høje ledighedstal. Antallet af studiepladser for instruktører reduceres med 1/3, og de ”tiloversblevne” studiepladser omfordeles, så skolens samlede antal studiepladser fastholdes. Reduktionen skal effektueres uanset om Filmskolen omlægges til kunstnerisk bachelor-/kandidatuddannelse eller ej.

Reduktionen vil uundgåeligt få konsekvenser for den måde Filmskolens undervisning tilrettelægges, og det er derfor afgørende, at vi nytænker vores undervisning af instruktørerne og deres samspil med skolens øvrige fagretninger.

Vi har i den forbindelse aftalt med Kulturministeriet, at der skal udarbejdes en analyse af, hvordan vi i fremtiden bedst indretter uddannelsen af instruktører set i lyset af, at instruktører bevæger sig stadig friere på tværs af genrer, formater og tidligere faggrænser. Målet er at skabe en uddannelse, hvor instruktørerne også i fremtiden kan være med til at sætte dagsordenen i forhold til medieudviklingen, og som klæder dem bedst muligt på i forhold til at skabe sig et arbejdsliv, der både er kunstnerisk produktivt og økonomisk bæredygtigt.

Når resultatet af analysen efter planen foreligger i efteråret 2019, vil den danne grundlag for dialog med de forskellige interessenter om, hvordan Filmskolens fremtidige faglige plan for uddannelse af instruktører skal se ud.

Filmskolen uddanner i dag instruktører på tre separate uddannelser inden for hhv dokumentar, fiktion og animation/computerspil, og Filmskolen har allerede i et stykke tid arbejdet med planer om at samle disse i en faglinje med toninger inden for hvert felt. Ansøgerne skal stadig søge ind på hver sin fagretning, men de forskellige instruktørstuderende vil fremover få et større fagligt fællesskab samtidig med, at en del af undervisningen fortsat rettes mod deres eget felt.

I dag er i alt 36 af Filmskolens 96 studiepladser forbeholdt instruktører inden for hhv fiktion, dokumentar og animation/computerspil. De resterende studiepladser går til producere, manuskriptforfattere, fotografer, tonemestre og klippere.

Reduktionen får ikke effekt for den årgang, der påbegynder sin uddannelse i 2019.