SKOLEHÅNDBOG

 

Adgangskort/studiekort og alarmer
Skolen er aflåst uden for almindelig undervisningstid (kl. 8.30-16.30). Efter undervisningstid, i weekender og i ferier skal man benytte adgangskort/studiekort for at få adgang til skolens bygninger.

Adgangskort/studiekort og en personlig kode udleveres i produktionsteknisk afdeling. Nattevagten fra vagtselskabet har bemyndigelse til at bede om fremvisning af kortet.

Se også 'Studiekort'

Arbejdsmiljøudvalg/Undervisningsmiljørepræsentanter
Skolen har et arbejdsmiljøudvalg, som varetager den overordnede planlægning og koordinering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed på Filmskolen. Herunder også de studerendes undervisningsmiljø.

Arbejdsmiljøudvalget består af en formand, to sikkerhedsgrupper (én for det tekniske personales arbejdsmiljø og én for skolens lærere og det administrative personales arbejdsmiljø) samt en sekretær.

Studerende kan vælge to elevrepræsentanter til hver af de to arbejdsmiljøsgrupper.

De studerendes undervisningsmiljørepræsentanter deltager i gruppe- og udvalgsmøderne, ved punkter der vedrører undervisningsmiljøet f.eks. i arbejdet med undervisningsmiljøvurderingen (UMV).

Der afholdes valg til Arbejdsmiljøudvalget i oktober i lige år. Studerende skal selv varetage valget og opstillingen af repræsentanter.

Adresseændring
Ændringer i adresser og telefonnumre bedes meddelt til team 2 i studiekontoret.

Assistenter
I tilfælde af, at der tilknyttes assistenter på produktionerne, der ikke er studerende på Filmskolen, skal der udfyldes assistentkontrakter, som skal godkendes af og afleveres til produktionsledelsen. Assistentkontrakter findes under blanketter på intranettet.

Det skal også bemærkes, at assistenterne og andre IKKE må være medhjælpere på de studerendes produktioner og/eller på skolen, hvis de er ansøgere til Filmskolens uddannelser, dog undtaget hvis man befinder sig på skolen i forbindelse med eget uddannelsesforløb. Reglen er gældende fra 1 uge (7 dage) efter ansøgningsfristens udløb til den endelige afgørelse af ansøgerens ansøgning.

Barsel
Filmskolens studerende har ret til at afholde barsel, jvf. Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole nr. 831 af 23. juni 2017.

Da årgangene er små, og den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen indebærer dels at der arbejdes i hold på produktioner, dels at undervisningsforløb ikke gentages med samme forudsætninger på et senere tidspunkt under uddannelsen, skal der tilrettelægges et individuelt forløb for den studerende.

Filmskolen har ansvaret for at tilrettelægge det individuelle forløb, så den studerende kan indhente det faglige udbytte (viden, færdigheder og kompetencer) af undervisningen (herunder produktionsforløb), der fremgår af læringsmålene for de enkelte semester eller tilsvarende. Den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen (hvordan undervisningen skal sætte den studerende i stand til at opnå læringsmålene), beskrives i en handlingsplan. Indholdet af handlingsplanen kan afvige væsentligt fra den ordinære undervisning f.eks. på undervisningsforløbenes længde, omfang, samarbejdsformer, samt undervisere. Ligeledes kan den studerende ikke forvente at kunne fortsætte på sammen årgang.

Handlingsplanen udformes af den studerende i samarbejde med uddannelseslederen, desuden udarbejdes et budget for handlingsplanen. Handlingsplan og budget skal godkendes af rektor inden orlovsperiodens afslutning.

Barns sygdom
Den Danske Filmskole har besluttet at studerende har ret til at afholde barns første sygedag under forudsætning af at fraværet ikke har konsekvenser for den studerendes læringsforløb. Den studerende har selv ansvar for at indhente det eventuelt forsømte.

Bogholderiet
Bogholderiet er lukket om mandagen.
Åbningstider: tirsdag – fredag: kl. 11.00 – 15.00.
Større a conto beløb (over kr. 1000) skal bestilles i Bogholderiet.

Brug af Filmskolens biler
Skolen råder over et antal biler til brug i forbindelse med præproduktion og produktion i forbindelse med undervisningen.  Filmskolens producerstuderende har adgang til at booke biler via Farmer Wife. Ved reservering skal man angive navn, årgang og hvilket produktion, bilen bruges til.

Nøgler til bilerne ligger i dueslaget markeret ‘Biler’. Benzinkort ligger i bilens handskerum og er forsynet med PIN-kode. Bilerne er forsynet med tracking-GPS og startspærrer og kan kun startes med en dallas-nøgle. Dallas-nøglen er personlig og udleveres mod depositum på 100,- hos Annette Arnholm i teknisk afdeling.
Skolen råder over et antal brobizz’er, der kan lånes ved henvendelse i bogholderiet.

Bilerne må IKKE bruges til privat kørsel, og de skal altid stå parkeret ved Filmskolen (mellem bygning 405 og 406) om natten med mindre der på forhånd er aftalt dispensation i henhold til produktionsplanen. Bilerne skal altid afleveres rengjorte. Problemer med bilerne skal meldes til teknisk afdeling.
Eventuelle bøder (parkeringsbøder, fartbøder mv.), betales af den, der er kendt skyldig i forseelsen.
Der foretages stikprøver for at sikre at anvendelse af bilerne ikke sker uretmæssigt. Misligholdelse af låneaftaler, misbrug af bilerne samt manglende betaling af bøder kan medføre, at man mister muligheden for fremadrettet at benytte Filmskolens biler

Computere og netværk
Skolens computere er tilkoblet et netværk. De studerende får udleveret adgang til netværk, internet og e-mail adresse i IT-afdelingen.

Canvas
Canvas er Filmskolens digitale platform, hvor al information om undervisnings- og produktionsforløb findes. Filmskolen forventer, at studerende holder sig løbende orienteret på Canvas og tjekker hver dag.
Man kan tilmelde sig opdateringer om ændringer via fx mobiltelefon.

Man logger ind via https://filmskolen.instructure.com. Linket ligger også nederst på Filmskolen.dks forside sammen med en vejledning at bruge Canvas.

Dyr
Det er ikke tilladt at medbringe dyr på skolen.

Elevråd/De studerendes råd
De studerende kan nedsætte et råd som har til formål at repræsentere de studerende på Den Danske Filmskole, og varetage disses interesser over for skolens administration og lærerstab, i skolens udvalg og over for andre relevante parter.
Elevrådet/De Studerendes Råd kan bestå af en repræsentant for de studerende fra hver hold pr. årgang, som har stemmeret i rådet. Elevrådet/De Studerendes Råd nedsætter selv regler for generalforsamlinger og valg af formand og næstformand.

ePortfolio
Alle studerende har ansvar for at oprette et ePortfolie i Canvas. Det digitale portfolio er et læringsredskab, der understøtter den studerendes faglige og personlige udvikling.

Filmskolen anbefaler, at man har to: Det ene bruges i undervisningssammenhæng og som introduktion til nye undervisere. Det andet er ens personlige logbog.
Som studerende er man ansvarlig for at opdatere sit ePortfolio mindst én gang hvert semester med fx produktioner og overvejelser fra semesteret. Dokumentationen kan være produceret som en del af undervisningen.

For 2. semesterøvelsen, 3. Semesterøvelsen, Midtvejsprojektet, 6. semesterøvelsen og Afgangsprojektet skal man bruge linket til Filmskolens MAM-arkiv, som oprettes af Teknisk Afdeling. For alle øvrige skal man linke til Google Drive.
På Den Danske Filmskole er det kun afgangsprojekterne, der offentliggøres. De øvrige produktioner må kun deles i læringssammenhæng på Den Danske Filmskole, hvorfor ePortfoliet kun må deles i undervisningssammenhæng.

Erstatning
Da skolen lejlighedsvis udsættes for tyverier, skal forladte lokaler holdes aflåst og værdigenstande må ikke efterlades på offentligt tilgængelige steder. Private bortkomne og beskadigede effekter kan ikke erstattes af skolen.

Hvis du under din uddannelse på Filmskolen udsættes for en ulykke, er du ikke omfattet af Arbejdsskadeforsikringsloven, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold mellem Filmskolen og dig. Derfor anbefales det at du som studerende tegner en ulykkesforsikring.

Farmers Wife
Farmers Wife bruges til lokale- og bilbooking. Filmskolens producerstuderende har adgang til at booke biler direkte i Farmers Wife i forbindelse med produktioner, der indgår i undervisningen. 

Fejlmelding
Fejlmeldinger vedrørende udstyr sker på formular til teknisk depot/lysdepot eller til teknisk chef.

Ferier
Skolen holder lukket i sommerperioden mellem de to semestre. De studerende har kun undtagelsesvis adgang til skolen fra 1. juli til 1. august. Tilladelse gives af rektor i samarbejde med teknisk chef. Helligdage og weekender kan lejlighedsvis inddrages til produktioner.

De studerende på Den Danske Filmskole har udelukkende undervisningsfri i juleferie og sommerferie.

Fest
Der skal ansøges om tilladelse til at holde fest hos administrationschef Morten Hatorp. Der gives kun tilladelse til at holde lukkede/interne fester. En af skolens ansatte skal være ansvarlig for at hele skolen aflåses efter endt fest. HUSK yderdørene skal være aflåst udenfor skolens almindelige åbningstider.

Filmleje
Booking af film til særarrangementer kan kun ske efter forudgående aftale med de enkelte faglærere. Bestilling skal ske i så god tid som muligt hos receptionen - og senest 14 hverdage inden brug.

Film- og TV-studierne
Studierne skal mht. brug ses som en del af det udstyr, der er nødvendigt for at kunne producere, og skal derfor behandles på samme måde. Studierne vil være aflåst, når de ikke er lånt ud.

Booking af TV-studiet sker hos Studiekontorets Team 1. Filmstudiet bookes hos teknisk chef, som udleverer nøgler i forbindelse med udlån. Produktionsteknikker har ansvar for studierne og er kontaktperson hvis der opstår spørgsmål under brugen af studierne.

Studierne udlånes tomme og rengjorte og skal afleveres i samme stand. For begge studiernes vedkommende er al brug af åben ild forbudt.

Forsikring
Når du anvender skolens udstyr har du det fulde ansvar. Ved skader grundet skødesløs omgang med skolens udstyr (’ansvarspådragende handlinger’) vil du således blive gjort erstatningsansvarlig. Det forventes derudover naturligvis, at du i den daglige færden på skolen udviser almindelig omtanke mht. skolens inventar og udstyr. Skader skal omgående meddeles teknisk depot/lysdepot (ved udstyr) og produktionsteknikker (biler/inventar) Derudover skal der udfyldes en skadesanmeldelse (ligger på Theo under blanketter).

Statsinstitutioner, herunder Den Danske Filmskole, må ikke forsikre sig. I stedet gælder princippet om ”statens selvforsikring”. Dette indebærer at skolen selv skal afholde udgifter forbundet med skader.

Hvis du under din uddannelse på Filmskolen udsættes for en ulykke, er du ikke omfattet af Arbejdsskadeforsikringsloven, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold.

Det anbefales derfor meget stærkt, at du som studerende tegner en ansvarsforsikring, der dækker, hvis du forvolder skade på andre personer eller ting, og en ulykkesforsikring, der dækker dig selv, hvis du kommer til skade.

Rejseforsikringer:
Det gule sygesikringsbevis dækker ikke i udlandet.

Det blå kort (EU-kortet) dækker ferierejser, studie- og erhvervsrejser i EU, dvs. akutte hospital/medicin/lægesituationer, men det blå kort dækker IKKE hjemtransport eller evt. egenbetaling, som der er i nogen lande – man skal selv bestille kortet på kommunen.

Studerende skal derfor selv sørge for, hvis de rejser indenfor EU at have det blå kort med sig, samt en rejseforsikring der dækker hjemtransport og evt. egenbetaling. Udenfor EU skal de studerende selv have en rejseforsikring der dækker det hele - Ligeledes skal de studerende selv have tyveriforsikring.

Ansatte på ”tjenesterejser” skal indenfor EU have det blå og grå kort med – udenfor EU det grå (ansatte er også selv ansvarlig for at skaffe det blå kort!)

Det grå kort (Europæiske kortet) KUN til ansatteFilmskolen bærer den økonomiske risiko i skadetilfælde. Europæiske afgør, om der foreligger erstatningspligt efter forsikringen samt fastsætter i givet fald erstatningens størrelse, Europæiske udbetaler i givet fald erstatning, betaler lægeregninger mv., Filmskolen refunder Europæiske de udlagte beløb – dette kort udleveres hos Jette.

Fredagsbar
Afholdelse af fredagsbar skal godkendes af administrationschef Morten Hatorp. Der skal være en ansvarlig (ædru) person til stede under arrangementet. Fredagsbaren lukker kl. 22.00 medmindre andet er aftalt.

Fællesmøde
Der afholdes møde med deltagelse af alle ansatte og studerende den første mandag i hver måned. Mødet foregår i Biografen kl. 9.00 -  9.30. Der er som udgangspunkt mødepligt til fællesmødet.

Intranet
Filmskolens intranet (filmskolen.dk/intranet) rummer information om relevante udvalg, referater, nyhedsbreve, kontraktskabeloner, årshjul og Filmskolens logo til download.

IT
Ved henvendelse i IT-afdelingen får du udleveret din nye mailadresse og log-in.

Kantinen
Åbningstider 9.30 - 15.00
Frokost: 11.45 – 13.30

I kantinen er der selvafrydning. Glas og service som medtages til andre lokaler, SKAL bringes tilbage til stativerne. Bemærk venligst, at det ikke er tilladt at medbringe mad og drikke i Biografen.

Kommunikation
Filmskolen kommunikerer al væsentlig information til de studerende i Canvas. De studerende er forpligtede til at holde sig opdateret via Filmskolens kommunikationsplatforme.

Klipperum
Booking af klipperum og de små AVID-rum sker hos Studiekontorets Team 1.

Lokalebenyttelse
Brugerne er ansvarlige for at efterlade undervisningslokaler og opholdsrum i ryddelig stand efter endt brug. Stole og borde skal stilles på plads, lokalet ryddes for glas, flasker og service, der afleveres i stativerne i kantinen, lyset skal slukkes, og alle vinduer skal lukkes. I stueetagen aflåses lokalet.

Lokalebooking
Booking af lokaler foretages i receptionen. Lokaler på Dokumentarinstruktøruddannelsens gang bookes hos Studiekontorets Team 1. Grading-rum bookes hos teknisk chef.

Lydstudier
Booking af mixerbio og foleyrum sker i Farmers Wife med godkendelse hos Studiekontorets Team 1.

Materialer
De studerende skal selv sørge for personlige lagringsmedier som SD-kort og harddisk til brug for lagring af egne øvelser mv. Desuden skal de studerende selv sørge for kontorartikler.

Museer
Skolen råder over et antal fribilletter til Louisiana Museet i Humlebæk. Billetter fås i bogholderiet.

Mødepligt
Der er mødepligt på Filmskolen. Mødepligten omfatter alle former for undervisning (inkl. produktioner, forberedelse, øvelser, evalueringer, visninger m.v.) der samlet udgør 37,5 timer om ugen i 20 uger pr. semester. Undervisningen kan være skemalagt på hverdage, i weekender og i dag- og aftentimer.

Filmskolen foretager jævnligt stikprøvekontrol med henblik på at sikre, at mødepligten overholdes. I tilfælde af, at en studerende gentagne gange ikke overholder mødepligten, kan Filmskolen iværksætte systematisk kontrol af den studerendes overholdelse af mødepligten over en periode på op til 3 måneder, idet den studerende forinden den systematiske kontrol iværksættes orienteres herom skriftligt.

Filmskolen kan i følgende tilfælde meddele dispensation fra mødepligten:

· Planlagt lægeundersøgelse

· Dødsfald blandt nærmeste pårørende (forældre, bedsteforældre, søskende, børn)

· At den studerende er eliteidrætsudøver (under forudsætning af, at dette ud fra en faglig og kunstnerisk vurdering er foreneligt med at gennemføre en uddannelse på Filmskolen)

· Iværksætter (under forudsætning af, at dette ud fra en faglig og kunstnerisk vurdering, har relation til den studerendes uddannelsesforløb)

· Er formand i en frivillig organisation under DUF

· Har funktionsnedsættelse

· Der foreligger usædvanlige forhold (rektor træffer beslutning om, hvad der konkret kan udgøre usædvanlige forhold)

· Den studerende vil ikke være i stand til at opfylde tilmeldingskravet (se Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole nr. 831 af 23.06.2017, § 18. stk. 2)

Begrundet ansøgning om dispensation fra mødepligten skal ske pr. mail til Studiekontorets Team 1 senest to hverdage før dispensationens ønskede ikrafttræden. Uddannelseslederen træffer beslutning om, hvorvidt ansøgningen om dispensation fra mødepligten skal imødekommes. I tvivlstilfælde kan uddannelseslederen forelægge sagen for rektor, der træffer endelig afgørelse i sagen.

Nøgler
Mod betaling af depositum kr. 200,- kan du på studiekontoret få udleveret en nøglebrik til skolen. Nøglebrikken må ikke overdrages til andre.

Ved bortkomst skal der betales 200,- for ny nøglebrik. Henvendelse til Andreas Moe.

Operatør
Bookes i produktionsteknikken. 

Ophavsrettigheder til de studerendes produktioner
Samtlige udnyttelsesrettigheder til de film- og tv-produktioner der produceres på Filmskolen som led i uddannelsen tilhører Filmskolen, der er producent. Udnyttelsesretten defineres og anvendes på følgende måde:

·       Udnyttelsesretten angår enhver produktion som er fremstillet ved Filmskolen.

·       Skolen kan anvende produktionen i det omfang og i det format skolen finder nødvendigt, heriblandt undervisningsbrug

·       Filmskolen har retten til at offentliggøre værket samt visningsretten.

·       Filmskolen skal godkende enhver brug af produktionen.

·       Salgsprovenuet tilfalder Filmskolen. Det gælder også indtægter i forbindelse  med producentens kabelrettigheder og udlodninger via COPY-DAN til producenten.

·       Ophavsmanden bevarer retten til original-ideen, og har krav på at blive navngivet i forbindelse med eksemplarfremstilling af værket og når værket gøres tilgængeligt for offentligheden.

Erklæring vedrørende rettigheder til Filmskolens studerendes produktioner omdeles til de studerende ved uddannelsens begyndelse. De bedes udfyldt og afleveret til fuldmægtig ved skolestart.

Ophold på skolen
Det er tilladt at opholde sig på skolen udenfor almindelig åbningstid. Filmskolen er ikke godkendt til beboelse, hvorfor det ikke er tilladt at overnatte på skolen.

Overvågning
Der er opsat et antal overvågningskameraer på skolen, regelsættet for brug af overvågningskameraerne kan læses her.

Produktion
Filmskolen er producent af alle penneprøver/øvelsesfilm samt midtvejs- og afgangsproduktioner etc. hvilket betyder at Filmskolen har retten til alle produktioner, der bliver produceret på skolen. Derfor er det Filmskolen, der kan give tilladelse til brug af skolens produktioner.

I forbindelse med produktioner, øvelser, workshops mv. udarbejder skolen konditioner for disses gennemførelse. Konditionerne omfatter dels en beskrivelse af de økonomiske, tekniske og tidsmæssige rammer; dels en beskrivelse af selve opgaven og de krav, der stilles til dens løsning. De studerende har ansvaret for, at location efterlades ryddet og i samme stand som da den blev taget i anvendelse samt at lånte rekvisitter og udstyr afleveres til tiden og i god stand.

Efter enhver endt produktion koordineres afleveringen med skolens produktionsledere. Produktionerne opbevares på skolens digitale bibliotek (MAM), hvor tidligere studenterproduktioner kan ses ved henvendelse til produktionslederen.

Skolens produktioner må kun i begrænset omfang offentliggøres. Se under næste afsnit, reglerne gælder også for offentliggørelse af produktioner på Canvas.

Visning af produktioner
Filmskolen har det pædagogiske grundprincip, at det kun er afgangsproduktioner, der vises for offentligheden.

Filmskolen indgår ikke i almindelig distribution og salg af afgangsfilm, da skolen ikke har kapaciteten til det og ikke får en økonomiske kompensation, der kan godtgøre de omkostninger, som er forbundet med det.

Penneprøver/øvelsesfilm, samt midtvejsproduktioner

Penneprøver/øvelsesfilm samt midtvejsfilm må ikke vises uden for skolen, dog med følgende  undtagelser:

-       de studerende må vise øvelserne i mødet med andre studerende fra andre filmskoler.

-       midtvejsfilm må fremvises til de medvirkende på filmen – og disse må ikke fremvise filmen for andre. 

-       korte klip fra penneprøver/øvelsesfilm samt midtvejsproduktioner må anvendes til de deltagende studerendes showreels. Dette gælder ikke personlige hjemmesider eller offentlige hjemmesider/sociale medier såsom Facebook, youtube, Instagram  o.l. (- eksterne studerende fra The Animation Workshop/VIA - Center of Excellence for Animation, Visualisation and Graphic Storytelling , Designskolen KADK, og Rytmisk Musikkonservatorium  må også anvende korte klip til showreels. Endvidere må studerende fra The Animation Workshop/VIA – Center of Excellence for Animation, Visualisation and Graphic Storytelling efter  aftale med filmens instruktør og Filmskolen lægge enkelte tegninger/stills på egne hjemmesider).

-       Det er tilladt at vise midtvejsproduktionerne for et udvalgt testpublikum og/eller ved en branchevisning, efter særlige og på forhånd aftalte kriterier. Kriterierne skal forhåndsgodkendes af skolen. 

Afgangsfilm:
Afgangsfilmene bliver vist for et inviteret publikum i forbindelse med afgangsugen på skolen. Desuden kan afgangsfilmene blive vist på tv-stationer, i biografer og andre steder efter særlige aftaler. 

Derudover kan afgangsfilmene vises på festivaler internationalt , og dér gælder følgende regler:

Festivalregler:
Fiktion/animationsfilm: Festivalkoordinatoren udarbejder i samarbejde med instruktør og producer en festivalplan for hver afgangsfilm. Som udgangspunkt vælges 10 internationale festivaler. Filmskolen tilstræber, at alle afgangsfilm bliver sendt til festivaler, både filmskolefestivaler og internationale festivaler som udvælger filmskolefilm. Tilmeldingsproceduren deles mellem studerende og festivalkoordinatoren, som ligeledes skal anføres som skolens kontaktperson. STUDERENDE MÅ KUN TILMELDE TIL FESTIVAL EFTER GODKENDELSE AF FESTIVALKOORDINATOREN ELLER REKTOR.

Dokumentarfilm:
De studerende må gerne selv tilmelde afgangsfilm til festivaler. Hvis filmen bliver antaget til visning skal det resterende arbejde foregå i samarbejde med Studiekontorets Team 1. Alle visninger, priser etc. skal meldes til Studiekontorets Team 1.

Festivalbetingelser:
De store festivaler betinger sig, at filmen ikke har været vist andre steder. Festivaler kan også stille andre betingelser, fx, at  filmen må udgives på festival-DVD’er o.l., at der må  redigeres, klippes, ændres m.v. i filmen, ofte uden beregning. Intet af dette er tilladt.  Det anbefales derfor at læse  betingelserne og drøfte eventuelle uklarheder med Filmskolen. Kontrakter om filmvisninger kan alene underskrives af Filmskolen. 

Udgifter:
Festivalen/skolen afholder som regel de udgifter til tilmeldingsgebyr etc., der måtte være i forbindelse med filmens festivaltilmeldelse inden for en årlig fastsat ramme.

Skolen afholder derimod ikke udgifter til studerendes deltagelse på festivaler. 

Prisvindere:
Diplom og trofæ tilhører skolen.

Pengegevinster:
Er det Filmskolen, der vinder en pris og dermed penge, går pengene til skolens festivalbudget.

Er det filmen, der vinder en pris, skal pengene fordeles mellem de  A-funktioner, der er varetaget af studerende fra Filmskolen.

Er det enkelte dele af filmen der vinder prisen, eks. bedste klip, foto, instruktion etc. er det den enkelte studerende  (fx klipper, fotograf, instruktør),  der modtager pengene.

Rygning
Der må ikke ryges indendørs. Rygere henvises til udendørs arealer eller rygepavillonen. Ved overtrædelse kan man henvende sig til skolens arbejdsmiljøudvalg. Overtrædelse medfører sanktioner, som vurderes konkret i det enkelte tilfælde. 

Samarbejdspartnere
Skolen samarbejder med en række andre uddannelsesinstitutioner: Den Danske Scenekunstskole, Arkitektskolen, Rytmisk Musikkonservatorium, Danmarks Designskole m.fl.

Mellem de kunstneriske uddannelsesinstitutioner i København finder endvidere et særligt samarbejdsprojekt sted: CAKI, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation.

De studerende fra de implicerede institutioner kan hos CAKI samarbejde om konkrete projekter indenfor undervisningstiden. Nærmere oplysninger fås på www.caki.dk

Herudover finder der et samarbejde sted på internationalt plan, dels via skolens medlemskab af CILECT (International Liaison Centre for Film and Television Schools), dels via skolens medlemskab af NORDICIL, sammenslutningen af de nordiske filmskoler.

Skabe
De studerendes skabe findes ved fagretningens stamlokaler. Nøgler til skabene udleveres af Studiekontorets Team 1.

Skema
Skemaet udkommer på Canvas to uger før semesterstart. Skemaet ses bedst fra Canvas’ kalender. Man skal tjekke Canvas hver dag for ændringer, da disse kan forekomme med kort varsel. Se mere under Canvas.

Skoleråd
Skolens øverste demokratiske råd. Skolerådet består af 1 formand (rektor) og 7 valgte medlemmer; 3 lærere, 2 studerende, 1 teknisk medarbejder og 1 administrativ medarbejder. Skolens administrationschef er rådets sekretær.

Valg til skolerådet finder sted ved semesterstart efter sommerferien. Skolerådet mødes mindst 4 gange årligt og drøfter alle for skolen væsentlige forhold. Skolerådets forretningsorden kan læses her: Skolerådets forretningsorden.

Sponsorering
ALLE aftaler vedrørende sponsorering skal godkendes af skolens administrationschef. Sponsorering tillades kun i forbindelse med afgangsfilmene.

Studenterrådgivning
Filmskolen er tilknyttet Studenterrådgivningen, Dronningens Tværgade 30, 2. sal. Studenterrådgivningen tilbyder gratis psykolog- og socialrådgiversamtaler, og studerendeer også velkommen til at henvende sig til Filmskolens studievejledere i team 2 i studiekontoret.

Tal Trygt-ordningen: Kulturministeriet har i samarbejde med Studenterrådgivningen etableret Tal Trygt, som indebærer, at man inden for 48 timer efter henvendelse vil blive tilbudt en samtale med en uvildig og professionel rådgiver.

Ordningen Tal Trygt skal sikre, at alle studerende fra de kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan få hurtig og tryg adgang til professionel vejledning og støtte, hvis de oplever krænkende adfærd og har behov for at tale om det. Når den studerende henvender sig pr. e-mail eller telefon og oplyser, at vedkommende føler sig udsat for krænkende adfærd, får den studerende adgang til en af Studenterrådgivningens rådgivere uden om den almindelige venteliste. Hvis der er behov for yderligere samtaler med Studenterrådgivning-en, vil den studerende blive tilbudt et forløb, der kan sikre en tryg tilbagevenden til studiet. I tilfælde, hvor der er tale om alvorlige, traumatiserende krænkelser med behov for specialiseret behandling, hjælper Studenterrådgivningens rådgiver med at få kontakt til relevant behandling. Studenterrådgivningens rådgivere er underlagt tavshedspligt.

Studenterrådgivningen har telefontid mandag til fredag 9-12 på tlf. 70 26 75 00 og kan emailes på kbh@srg.dk

Studiekort
Studiekort udleveres i it-afdelingen. Ved bortkomst betales 100,- for nyt kort.

Studieordning
Studieordningen er Filmskolens officielle beskrivelse af skolens uddannelser og kan læses på skolens hjemmeside, her: https://www.filmskolen.dk/education/

SU - Statens Uddannelsesstøtte
Ansøgningsskemaer skal udfyldes på www.su.dk. Evt. spørgsmål kan rettes til Filmskolens studievejledere i team 2 i studiekontoret.

Sygdom
Ved sygdom skal den studerende hver dag i sygeperioden melde sig fraværende til den konkrete underviser. Ved sygdom ud over en uges (fem hverdage) varighed skal den studerende desuden orientere uddannelseslederen, samt fremsende en lægeerklæring til uddannelseslederen.

Søndagsfilm
”Søndagsfilm” er et uafhængigt, non–budget produktionsformat under Den Danske Filmskole. ”Søndagsfilm” er for alle studerende på Filmskolen, på tværs af faglinjer og årgange, også ønsker at afprøve en fagfunktion, der ikke er ens egen.

”Søndagsfilm” støtter dine personlige idéer og udfordringer i  filmsproget, det kan antage alle tænkelige og utænkelige former.

Der er ingen indholdsmæssige konditioner, men der er vilkår for de produktionelle rammer:

Spilleregler for ”Søndagsfilm”:

”Søndagsfilm” må kun produceres uden for almindelig skemalagt skoletid, og alle hovedfunktioner skal udføres af studerende på filmskolen.

”Søndagsfilm” får supervision af søndagsfilm-konsulenterne og der skal være en studerende der påtager sig rolle som producer. ”Søndagsfilm” får tildelt et produktionsnummmer og må bruge Filmskolens optageudstyr, studier, biler og postproduktionelle workflow under forudsætning af, at udstyret/lokaler/biler ikke bruges på skolens øvrige produktioner, og at de fornødne ressourcer i øvrigt er til stede. Ind- og udlevering af udstyr samt supervision osv. skal normalt finde sted inden for normal arbejdstid, og der er derfor kun i ekstraordinære tilfælde mulighed for at låne optageudstyr i ferierne.

Der afsættes årligt et begrænset beløb til ”Søndagsfilm”-puljen, og søndagsfilmbestyrerne må derfor prioritere i antallet af ansøgninger og kan kun i begrænset omfang bevilge økonomi til de enkelte projekter. Et projekt kan højst opnå en støtte på 10% af årets samlede pulje og højst kr. 3.000. Vurderingen af støttetildelingen størrelse ligger hos konsulenterne.

Støtten kan anvendes til f.eks. kamerakort/transportudgifter/PD/location leje/skuespillerløn efter skolens aftaler, forsikringer ved optagelser i udlandet, samt låne/lejekontrakter.

Søndagsfilmene kan ikke være co-produktioner.

Derudover gælder Filmskolens almindelige regler også for ”søndagsfilm” produktioner, se under "produktioner"

Offentliggørelse:

Alle andre rettigheder end ophavsretten tilhører Filmskolen. Dog kan ”Søndagsfilmene” frit vises på festivaler og i ikke-kommercielle sammenhænge; hovedfunktionerne og skuespillere på produktionen skal dog være enige om offentliggørelsen, i dokumentarfilm gælder det også de medvirkende. Produktionen skal være opmærksom på, at offentliggørelse stiller særlige krav til clearing af rettigheder og skuespillerbetaling, udgifter til dette dækkes ikke af skolen. Vær opmærksom på at ”Søndagsfilm” bliver ikke produceret med salg for øje.

Såfremt søndagsfilmen vinder priser, gælder Filmskolens sædvanlige regler for fordeling af evt. prisindtægter.

De studerende er ansvarlige for, at der mindst én gang årligt arrangeres en intern visning/premiere af de færdige ”Søndagsfilm”. Arrangementet skal planlægges i samråd med Søndagsfilmbestyrerne. Der vil være mulighed for at invitere gæster. ”Søndagsfilm” udstyres med et særligt ”Søndagsfilm logo”

Ansøgning:

”Søndagsfilm” skal som minimum bestå af en studerende, der fungerer som projektets instruktør, og en studerende, der fungerer som ansvarlig producer på projektet. Skriv en ansøgning, på højest en A4, med idéoplæg/produktionsbibel og vedlæg evt. manuskript/synops/treatment, til ”Søndagsfilm” til uddannelsesleder på Manuskriptuddannelsen samt uddannelsesleder på Klippeuddannelsen og forvent et svar om møde til en udviklende dialog af projektet. Procedure for produktionsstøtte:

Første møde med Uddannelsesleder for Manuskriptuddannelsen og uddannelsesleder for Klippeuddannelsen er et udviklingsmøde.

Andet møde er det møde, som KAN udløse produktionsstøtte. Her deltager Uddannelsesleder for Manuskriptuddannelsen og uddannelsesleder for Klippeuddannelsen, en produktionsleder og en tekniker. På mødet gennemgås budget, finansieringsplan samt produktionsplan inkl. postproduktion.

Støttede projekter tildeles et Filmskole produktionsnummer.

Udgiftskrævende dispositioner
Som studerende kan du ikke uden ledelsens tilladelse foretage dispositioner, der medfører udgifter for skolen. Det skal endvidere understreges, at studerende ALDRIG kan forhandle på Filmskolens vegne.

Udstyr
De studerende kan til deres produktioner låne udstyr i teknisk depot. For at sikre at alle kan få det maksimale udbytte af skolens udstyr, skal de studerende følge nedenstående:

En liste over det nødvendige udstyr til en bestemt opgave aftales med den pågældende faglærer. Faglæreren er ansvarlig for at godkende omfanget af udstyr samt udlånsperiode.

Udstyr kan ikke rekvireres til andet end skoleopgaver og må kun anvendes i det tidsrum, der er afsat til de enkelte opgaver. Udleveret udstyr må ikke overdrages til andre, heller ikke andre studerende. Såfremt udstyret bliver skadet eller bortkommer, skal den ansvarlige studerende udfærdige en rapport over hændelsesforløbet. Ved skader opstået som følge af skødesløs omgang med skolens udstyr, vil den pågældende låner blive gjort erstatningsansvarlig. Se under ”Forsikring”.

Ved tilbagelevering gennemgås udstyret med teknisk depot, og det er her i alles interesse, at der gøres opmærksom på opståede eller konstaterede fejl og mangler, således at udstyr med ”skjulte” fejl ikke på ny udleveres som funktionsdygtigt til gene og irritation for efterfølgende lånere.

Udstyr må kun betjenes af Filmskolens studerende.

Udstyrsdepot v/ Annette Arnholm

Åbningstider: Efter aftale

Lysdepot v/ Jonathan Rasmussen

Åbningstider: Efter aftale

Se i øvrigt under ”Teknisk depot”, ”Udstyr” og ”Forsikring”.

Undervisningsevalueringer
De studerende afleverer en skriftlig vurdering af semesterets undervisnings- og produktionsforløb. Formålet med evalueringerne er at få en bedømmelse af semesterets undervisnings- og produktionsforløb, dels en vurdering af kvaliteten af de enkelte forløb og dels om kvaliteten af de studerendes læringsudbytte har været som ønsket/forventet. Evalueringerne er obligatoriske.

Ret til ændringer forbeholdes.

August 2019