23. okt. 2017

Udtalelse vedr. Kulturministeriets rapport om de kunstneriske uddannelsers fremtid

2022_0043_04.jpg

FUSIONSPLANER VIL SVÆKKE FILMSKOLEN

Filmskolen har i dag gennemgået konservatorierektor Henrik Sveidahls rapport til Kulturministeren om kunstskolernes fremtidige organisering. Det er en udredning, som Filmskolen har bakket helhjertet op omkring at foretage, fordi der er brug for nytænkning i en tid, hvor det kunstneriske område generelt er under pres.

Formålet med rapporten har været at analysere de nuværende og forventede fremtidige interne og eksterne udfordringer og krav til de kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Rapporten peger på en række udfordringer for de kunstneriske uddannelser i fremtiden og anbefaler, at uddannelserne sammenlægges til én eller to institutioner.

Sammenlægningen skulle dels kunne effektivisere de teknisk-administrative opgaver og samtidig sikre en kritisk masse af studerende og lærere samt sikre en mere robust videnproduktion.

Analysen peger på en række grundlæggende udfordringer, som det er svært at være uenig i: at de løbende 2%-besparelser er en bombe under uddannelserne, at vi skal kunne konkurrere med de bedste kunstskoler i verden, og så videre. Men argumentationskæden er desværre hoppet af, når rapporten derefter konkluderer, at en sammenlægning skulle kunne løse disse udfordringer bedre, og efter endt læsning har man ikke fået svar på, hvorfor Henrik Sveidahl mener, at en fusion ville kunne medføre et øget kvalitetsniveau. Tværtimod tyder alt på, at fusionen vil medføre en manglende transparens og tydelighed i prioriteringen af de enkelte kunstformer. Rapporten peger desuden selv på, at sammenlægningen vil komme til at betyde ekstraudgifter til etableringen af et ekstra ledelseslag, at der skal omfordeles ressourcer, så ”tværkunstneriske områder” opprioriteres, og at det vil blive en udfordring at balancere mellem de enkelte kunstområders behov.

Anbefalingerne imødekommer ikke filmsektorens behov
Desværre må jeg konstatere, at den foreslåede model på ikke tager højde for filmbranchens historik og egenart og ikke løser de udfordringer som Filmskolen og det danske film-, tv- og computerspilsmiljø står overfor:

· For det første vil sammenlægningen ikke give flere studerende til filmområdet og altså ikke øge den kritiske masse, hvilket der ellers er stærkt behov for med den nuværende eksplosion i de filmiske fortællinger.

· For det andet vil det filmfaglige miljø ikke blive større men tværtimod reduceret, fordi de ”tværkunstneriske områder” fremover skal opprioriteres inden for de gældende bevillinger.

· For det tredje vil filmområdets særlige behov blive sat under øget pres, fordi det fremover på ”overordnet strategisk ledelsesniveau” skal være muligt at ”fokusere indsatsen”.

· For det fjerde vil etableringen af et samlet videncenter for skabende og udøvende kunst stå i vejen for filmskolens ambition om at etablere et samlet videncenter for film-, tv- og computerspilproduktion indenfor den danske og internationale filmsektor.

Samlet set er det min vurdering, at en sammenlægning af de kunstneriske uddannelser vil resultere i en svækkelse af filmområdet og kan komme til at betyde et katastrofalt farvel til dét, der igen og igen er blevet kaldt for verdens bedste filmskole.

Filmskolerne i Europa bløder
Institutionssammenlægninger overalt i Europa har de seneste to årtier været hårde ved filmskolerne. De fleste er i dag kun en skygge af sig selv, og kun de færreste har i dag fagligt og økonomisk råderum til at lave kvalificeret filmuddannelse. Skræmmeeksemplerne er talrige, ikke kun inden for de nordiske lande, og selv på de rigeste uddannelsesinstitutioner lider filmskolerne under, at der ikke er forståelse for deres særlige faglighed.

Fusioner koster
At fusionere er i sig selv en bekostelig operation. Dertil kommer et ekstra ledelseslag og det ”fælles økonomiske råderum”, som rapporten selv lægger op til skal etableres. De penge kan kun komme ét sted fra, og det er fra skolernes egne budgetter, og dét vil uundgåeligt gå ud over undervisningens kvalitet.

Synergi med filmsektoren
Filmskolens uddannelser er dybt specialiserede og henvender sig til en branche med helt særlige kendetegn. Vores styrke er, at vi indgår i en stærk synergi med vores faglige sektor. Det er vores adelsmærke, at vi er så tæt på den, og det er et fagligt miljø, som vi arbejder benhårdt for at styrke og forny.

Filmskolens svar
Svaret på fornyelsen af dansk film, tv og computerspil ligger i en filmskole, der udfordrer og stimulerer til nytænkning. Filmskolens dimittender kommer bredt ud til både danskerne og udlandet gennem deres store produktion af film-, tv- og computerspil, der med medieudviklingen er blevet en af vores stærkeste kulturbærende faktorer. Men Filmskolen er også afhængig af den helt unikke nærhed til branchen. Det er et parforhold præget af gensidigt engagement, og det resulterer i, at de bedste filmfolk bidrager til undervisningen, og at vores dimittender bliver dagsordensættende. Dét skal vi fortsætte med at skabe de bedste rammer for, og dét kræver uafhængighed og ledelsesrum.

Vinca Wiedemann, rektor
Den Danske Filmskole, 16. oktober 2017

Rapporten kan hentes ved at klikke her. FEJL FINDES IKKE LÆNGERE