Spørgsmål

Vi får rigtig mange spørgsmål om, hvordan man søger om optagelse på Filmskolen. Vi har forsøgt at samle nogle af svarerne herunder.

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning på studievejledningen@filmskolen.dk.

Alle filmskolens uddannelser er 4-årige og er SU-berettigede. Filmskolen optager 6 studerende pr. uddannelse hvert andet år. Næste årgang optages i 2025 med studiestart i august/september 2025.

Med forbehold for ændringer er ansøgningsgebyret på 700 kr. Ansøgningsgebyret kan ikke refunderes.

Filmskolens uddannelser har ingen aldersbegrænsning, og der er ikke krav om forudgående uddannelse. Vi optager udelukkende på kunstnerisk talent og potentiale.

Al undervisning på Filmskolen foregår hovedsageligt på dansk, og det er derfor et krav til ansøgere på alle uddannelser, at man forstår og taler dansk på et niveau, der gør det muligt uhindret at deltage i undervisningen og i tværfaglige samarbejder.

Konkrete ansøgningskrav for skolens otte uddannelser finder du under 'Ansøg'.

For ansøgere udenfor EU/EØS gælder det, hvis de får tilbudt en studieplads på en af skolens uddannelser, at de selv skal betale for undervisningsgebyret. Undervisningsgebyret for studerende uden for EU/EØS er ca. 25.000 euros/semestret. Dog optages studerende uden for EU/EØS udelukkende, hvis der oprettes ekstraordinære studiepladser.

På Den Danske Filmskole får du en specialiseret uddannelse i at skabe filmiske fortællinger til film, tv-og spilproduktion. Målet er at du efter uddannelsen indgår i den professionelle film-, tv- og computerspilbranche og er med til at præge udviklingen inden for dit medieområde. Filmskolens uddannelser er baseret på praksis, og det kunstneriske samarbejde er centralt.

For at komme ind på Filmskolen skal du bestå en optagelsesprøve, hvor du får mulighed for at vise dit talent og udviklingsmuligheder. Du behøver ikke at have specifikke eksaminer eller et bestemt karaktergennemsnit, når du søger ind. Efter endt uddannelse får du et diplom som bevis for, at du har fuldført din uddannelse.

Filmskolen tilbyder et inspirerende studiemiljø med godt fællesskab. Du modtager intensiv undervisning på højeste niveau i fag, der udvider dine metoder og din forståelse af din profession, og som tager udgangspunkt i dit eget arbejde med at lave film.

Du samarbejder meget nært med de andre studerende, og afhængigt af hvilken uddannelse du går på, kommer du også til at samarbejde med blandt andet filmkomponister, production designere, animatorer, spildesignere m.fl. fra andre videregående kunstneriske uddannelser.

På Filmskolen bliver du udfordret til at udvikle din personlige stemme og til at kunne sætte din egen filmpraksis ind i en større sammenhæng. Du vil blive undervist af mange førende professionelle fra film-, tv- og spilbranchen.

At tage en uddannelse på Filmskolen forudsætter et stort engagement, og som studerende kan du ikke påregne at kunne have arbejde ved siden af. Der er mødepligt til al undervisning, som nogle gange også ligger om aftenen og i weekenderne.

Muligheder og ansvar som studerende

Undervisningen på Filmskolen er tilrettelagt for at give dig de bedste og mest kvalificerende muligheder for at udfolde dit kunstneriske talent og potentiale. Til gengæld har du som studerende selv ansvaret for din egen læringsproces. Undervisningen er samtidigt tilrettelagt, så den både tilbyder et fælles fagligt sprog og repertoire, der svarer til film- og mediebranchens standarder, men også tilbyder dig som studerende muligheder for at forny og udvikle det filmkunstneriske sprog og for at styrke din egen kunstneriske stemme og faglige specialisering igennem uddannelsen.

Kunstnerisk samarbejde

Som studerende indgår du både i individuelle og i kollektivt skabende processer, projekter og produktioner. Det giver dig mulighed for både at udvikle dit eget kunstneriske arbejde og for at indgå i det kunstneriske samarbejde, der ofte er film- og mediekunstens vilkår. Undervisningen er tilrettelagt, så du møder en række forskellige kunstneriske samarbejder, og det kræver, at du som studerende er parat til at bidrage med din faglighed til at udfolde både dine egne og andres kunstneriske idéer og ambitioner.

Praksisorienteret undervisning

Undervisningen er tilrettelagt, så den orienterer sig mod udfoldet praksis. Som studerende møder du praktiske øvelser, værklignende produktioner, teoretiske og metodiske oplæg, faglige vejledningssamtaler og præsentationer, refleksive processer og udveksling af erfaringer i fællesskab med dine medstuderende, i billeder, ord og lyd, og på skrift og i tale. Størstedelen af undervisningen kræver, at du deltager i og bidrager aktivt til aktiviteterne.

Praksisdrevet kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og forskning

Som studerende får du mulighed for både at møde undervisernes KUV-projekter og selv udføre kunstnerisk udviklingsarbejde (KUA). Det giver dig mulighed for indgå i de KUV-projekter, der allerede foregår, og for at undersøge og udvikle de felter inden for film- og mediekunsten, og kunstfeltet i bredere forstand, som du selv er optaget af.

Læringsmiljøet

Filmskolen tilstræber at understøtte et anerkendende, udfordrende, respektfyldt og mangfoldigt læringsmiljø, og det forventes, at alle studerende, undervisere og øvrige medarbejdere bidrager aktivt til dette.

Evalueringer

Når du er optaget som studerende på Filmskolen bliver din faglige udvikling i forhold til studieordningens mål for læringsudbytte evalueret som afslutning på hvert fag.

Som studerende har du også mulighed for at evaluere undervisningen og undervisernes faglighed og undervisningskompetencer efter hvert fag. Det er en af dine muligheder for at bidrage til, at undervisningen, pædagogikken og fagligheden på Filmskolen fortsat udvikles og styrkes.