Optag

Den Danske Filmskole optager nye studerende til alle otte uddannelser med studiestart i august 2025.

Bemærk, at det ikke længere er muligt at søge ind på Den Danske Filmskole i 2023. Næste ansøgningsrunde er i februar 2025.

Filmskolens studievejledning kan kontaktes på: studievejledningen@filmskolen.dk.

Ansøgningskrav gældende for alle Filmskolens uddannelser

Ansøgningsgebyr

Det koster 700 kr. i ansøgningsgebyr at ansøge Filmskolens uddannelser. Der skal betales online. Ansøgningsgebyret refunderes ikke.

Optagelsesudvalg

Sammensætningen af optagelsesudvalgene vil blive offentliggjort på Filmskolens hjemmeside primo 2023.

Bedømmelseskriterier

Gennem hele optagelsesprocessen i alle 4 trin vil der blive lagt vægt på hvorvidt ansøgeren:

 • Har kunstnerisk skabertrang: Altså at ansøgeren udviser lyst til og behov for at skabe filmiske fortællinger.
 • Er indstillet på samarbejde som arbejdsform: Altså at ansøgeren viser forståelse for og ser samarbejder som en værdifuld og afgørende arbejdsform. Og at ansøgeren er parat til at tage ansvar for at film skabes i kunstneriske samarbejder.
 • Forholder sig reflekterende til egen læring og udvikling: Altså at ansøgeren er indstillet på at tage ansvar for egen læring og kunstneriske udvikling. Samt at ansøgeren kan reflektere over, hvordan læring indvirker på og udvikler kunstnerens praksis og talent.
 • Er nysgerrig på sin samtid: Altså at ansøgeren er nysgerrig på og har udsyn mod sine omgivelser og omverden.

Ansøgning

Ansøgning til Filmskolens uddannelser skal ske via Kulturministeriets digitale ansøgningsportal. Ansøgninger der ikke sker via Filmskolens ansøgningsportal tages ikke i betragtning. Ansøgningsportalen åbner 1. februar.

Ansøgninger, der ikke er Filmskolen i hænde rettidigt, tages ikke i betragtning. Ansøgninger, der ikke lever op til alle formkrav, tages ikke i betragtning. Der kan kun ansøges én uddannelse pr. årgang.

Sprog

Optagelse på alle Filmskolens uddannelser forudsætter, at man forstår og taler dansk på et niveau, der i sproglig henseende gør det muligt uhindret at deltage i undervisningen. Derfor er det også et krav til al ansøgningsmateriale, at det er forståeligt på dansk. Ansøgninger på svensk og norsk accepteres med undtagelse af ansøgning til Manuskriptuddannelsen, hvor ansøgninger skal være på dansk.

Ansøgere uden for EU/EØS

Ansøgere fra lande uden for EU/EØS skal selv betale for uddannelsen og kan kun blive optaget, hvis der bliver oprettet ekstraordinære studiepladser. Undervisningsgebyret for studerende uden for EU/EØS er ca. 25.000 euros/semester.

Filer og formater

Der må kun afleveres én fil pr. opgave (i alt 3 filer + et CV pr. ansøgning), med undtagelse af stillbillede- og affotograferet materiale der evt. skal afleveres som individuelle filer (se konkrete krav til de enkelte opgaver under de respektive uddannelser). Bemærk, at Filmskolen kun accepterer følgende filformater: mp4, mov., webm, mpeg, mp3, jpg, png og pdf.

OBS.: Vær også opmærksom på, at der kan være stillet specifikke krav til afleveringsformater i de enkelte opgaver (se konkrete krav til de enkelte opgaver under de respektive uddannelser).

Proces

Ansøgningsprocessen består af 4 trin

Trin 1: Ansøgningsmateriale. Der udvælge max 24 ansøgere til næste trin

Trin 2: Første samtale. Der udvælges max 18 ansøgere til næste trin

Trin 3: Praktisk prøve (3 dage). Der udvælges max 14 ansøgere til næste trin

Trin 4: Sidste samtale og endelig afgørelser. Der udvælges 6 ansøger som tilbydes studieplads

Votering

Faglærer ved uddannelsen, beskikket censor og eksternt medlem voterer på alle trin. Bemærk, at udvalget bruger i alt max. 30 min pr. ansøger til gennemgang af det samlede ansøgningsmateriale.

Ansøgningskrav gældende for de enkelte uddannelser:

Animationsinstruktør­uddannelsen
Ansøgningsfrist:
 1. februar 2023 kl. 12.00.

Læs ansøgningsvejledningen HER.

Ansøgning

Ansøgningen skal bestå af følgende:

Opgave 1

Du skal aflevere en kreativ opgave (max 5 sider PDF-format som én samlet fil). I opgaven skal der være billede og/eller en out-line til de følgende 5 punkter:

 1. Et eget univers/verden/setting som du kunne tænke dig at arbejde med.
 2. En oplevelse som foregår på en skærm (biograf, spil, tv…) og som foregår i det valgte univers.
 3. En live oplevelse (teater, koncert, livespil, performance …) der foregår i det valgte univers.
 4. En papiroplevelse (bog, tegneserie, brætspil…) som foregår i det valgte univers.
 5. Inspirationskilder der ligger til grund for det valgte univers.
Opgave 2

Du skal aflevere en kunstnerisk/faglig opgave efter eget valg. Motiv, tema og formsprog er frit, men skal være i et levende format.
Der kan udelukkende afleveres i følgende formater: mp4, mov., webm, mpeg og mp3 og du må kun aflevere én fil.

Begrænsninger:
 • Visuelt/lydligt/filmisk materiale (max 15 minutter) eller
 • Spil skal afleveres som video screen capture (også max 15 minutter)
Opgave 3

Du skal aflevere en kunstnerisk/faglig opgave som på bedste vis beskriver dit arbejde og dig selv. Indholdet er frit og må max fylde 10 A4-sider og skal afleveres i PDF-format.

Opgaven kan indeholde manuskript, billeder, illustrationer, storyboard, screenshots, game design, digte, historier og anden tekst og visuelt materiale. Opgaven kan f.eks. også indeholde billeder og tekst om dit liv, hvordan du løste opgave 1, temaer og udtryk i nuværende og fremtidige produktioner, dine tre yndlings oplevelser i f.eks. kunst, film, spil, bøger, teater, tv-serier eller det virkelige liv. Og du kan også vælge at bruge pladsen på at henvende dig til udvalget og skrive direkte til dem. Det er med andre ord helt op til dig hvordan du vil beskrive dit arbejde og dig selv.

Curriculum Vitae

Du skal aflevere et CV i PDF-format

VIGTIGT

Der må kun afleveres én fil pr. opgave (altså i alt tre filer + et CV).
Filmskolen accepterer udelukkende følgende filformater: mp4, mov., webm, mpeg, mp3, jpg, png og pdf. Bemærk at der kan være krav om specifikke afleveringsformater i nogle af opgaverne.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen rettes til Dorte Bengtson på dbe@filmskolen.dk
Spørgsmål vedrørende ansøgningsportalen rettes til studievejledningen@filmskolen.dk

Dokumentarinstruktør­­uddannelsen
Ansøgningsfrist:
 1. februar 2023 kl. 12.00.

Læs ansøgningsvejledningen HER.

Ansøgning

Ansøgningen skal bestå af følgende:

Opgave 1

Du skal aflevere en film/tv-program efter eget valg, der skal være instrueret af dig.
Filmen/tv-programmet må være max. 30 minutter.
Bemærk at optagelsesudvalget bruger max. 30 minutter i alt på gennemgang af det samlede indsendte materiale. Du kan vælge at markere med tidskodeangivelse, hvilken sekvens på 10 min., som du ønsker at udvalget skal prioritere. Angiv derfor tidskoderne til disse 10 min. sidst i den skriftlige ansøgning (opgave 3).

Opgave 2

Du skal aflevere ét kunstnerisk materiale efter eget valg. Materialet skal være udført af dig. Det er op til dig at vælge om du vil aflevere fx en film/tv-program (max. 15 min.), digte (max. 3), malerier (max. 3, som affotograferes og uploades), stillbilleder (max. 3), en podcast (max. 15 min.), eller andet kunstnerisk materiale (må ikke overskride 3 A4-sider i PDF-format).

Bemærk: Afleverer du film, tv-program, lyd eller andet tidsligt udtryk (f.eks. musik) skal du være opmærksom på at optagelsesudvalget bruger max. 30 minutter i alt på gennemgang af det samlede indsendte materiale. Du kan vælge at markere med tidskodeangivelse, hvilken sekvens på max. 10 min., som du ønsker at udvalget skal prioritere. Angiv da tidskoderne sidst i den skriftlige ansøgning (opgave 3).
Du må kun aflevere én fil. (med undtagelse af stillbillede- og affotograferet materiale, hvor du må aflevere max. 3 filer)

Opgave 3

Du skal aflevere en skriftlig ansøgning bestående af nedenstående 5 elementer:

Kort beskrivelse af dit liv (ca. 2.500 anslag inkl. tegn og mellemrum).

Kort analyse af ét af dine indsendte værker (ca. 2.500 anslag inkl. tegn og mellemrum).

Kort gennemgang af væsentlige motiver og temaer i dit kunstneriske udtryk/dit filmiske arbejde (ca. 2.500 anslag inkl. tegn og mellemrum).

Angiv dine tre yndlingsfilm/tv-programmer i prioriteret orden (ca. 500 anslag inkl. tegn og mellemrum).

Eventuel tidskodeangivelser for opgave 1 og 2.

Den samlede besvarelse af opgave 3 må ikke overstige 8.500 anslag inkl. tegn og mellemrum, og opgaven skal afleveres som én sammenhængende fil.

Curriculum Vitae

Du skal aflevere et CV i PDF-format.

VIGTIGT

Der må kun afleveres én fil pr. opgave (altså i alt tre filer + CV). Dog må der ved valg af stillbillede- eller affotograferet materiale i opgave 2 afleveres optil 3 individuelle fotografier/filer.
Filmskolen accepterer udelukkende følgende filformater: mp4, mov., webm, mpeg, mp3, jpg, png og pdf.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen rettes til Cecilia Lidin på cbl@filmskolen.dk
Spørgsmål vedrørende ansøgningsportalen rettes til studievejledningen@filmskolen.dk

Fiktionsinstruktør­uddannelsen
Ansøgningsfrist:
 1. februar 2023 kl. 12.00.

Læs ansøgningsvejledningen HER.

Ansøgning

Ansøgningen skal bestå af følgende:

Opgave 1

Max 4.500 anslag inkl. tegn og mellemrum. Du skal aflevere en motiveret ansøgning i to dele.

Del 1. Besvar følgende:
 • Hvorfor søger du Filmskolen lige nu?
 • Hvad inspirerer dig mest for tiden, i et kunstnerisk perspektiv?
 • Hvad håber du i særlig grad, at uddannelsen som fiktionsinstruktør vil bidrage med i din udvikling?
Del 2. Motivering af opgave to og tre. Besvar følgende:
 • Hvad satte du dig for?
 • Under hvilke omstændigheder / produktionelle vilkår er filmen produceret?
 • Hvad mener du, i særlig grad, du er lykkedes med?
 • Hvad kunne med fordel have været bedre eller anderledes?
Opgave 2

Du skal aflevere et filmisk materiale på minimum 3 minutter og max. 15 minutter.
Materialet skal være filmisk og kan være uddrag af et længere materiale. Materialet skal udtrykke, hvordan du arbejder med det visuelle og auditive fortællersprog. Dialog må indgå i materialet, men må ikke være det bærende element.

Du skal have initieret og instrueret det indsendte materiale selv, og det skal være et udtryk for din fortællermæssige og filmkunstneriske stræben. Vi forholder os til, hvad du fortæller og hvordan.

Du kan vælge at markere med tidskodeangivelse, hvilken sekvens du ønsker at udvalget skal prioritere. Angiv da tidskoden øverst i den motiverede ansøgning. Men bemærk at optagelsesudvalget bruger max. 30 minutter i alt på gennemgang af det samlede indsendte materiale.

Opgave 3

Du skal aflevere en opgave, hvor motiv og tema er frit, men materialet skal være filmisk, og du skal have instrueret det selv. Max. 30 minutter.
Bemærk at optagelsesudvalget bruger max 30 minutter i alt på gennemgang af det samlede indsendte materiale.

Curriculum Vitae

Du skal aflevere et CV i PDF-format

VIGTIGT

Der må kun afleveres én fil pr. opgave (altså tre filer + CV).
Filmskolen accepterer udelukkende følgende filformater: mp4, mov., webm, mpeg, mp3, jpg, png og pdf.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen rettes til Tzara Tristana på ttr@filmskolen.dk
Spørgsmål vedrørende ansøgningsportalen rettes til studievejledningen@filmskolen.dk

Fotografuddannelsen
Ansøgningsfrist:
 1. februar 2023 kl. 12.00.

Læs ansøgningsvejledningen HER.

Ansøgning

Ansøgningen skal bestå af følgende:

Opgave 1

Lav en filmmontage fra dit boligområde på max. 3 minutter. Montagen skal vise menneskenes eller rummenes handlinger og tilstande. Montagen skal være dit blik på dit boligområde. Montagen laves solo, med ansøger som eneste skaber – dvs. at der må ikke finde samarbejder med andre fagligheder (klip, B-Foto, belyser, grip, colorist, instruktør mfl.) sted! Klip, grading og musik vægtes IKKE!

Opgave 2

Du skal aflevere en opgave efter eget valg. Motiv, tema, formsprog, medie og format er frit.
Med det menes at du selv vælger om du vil aflevere filmisk materiale (max. 3 minutter), lydmateriale (max. 3 minutter), tekster (max 6.000 anslag inkl. tegn og mellemrum), stillbilleder (max 5 fotografier) eller andet (max 5 A4-sider som pdf)

Opgave 3

Udvælg materialer fra 3 forskellige kunstformer, som du ser komplementerer eller akkompagnerer hinanden. Ét af de udvalgte materialer skal være dit eget og de andre to skal være andres materialer.
De tre udvalgte kunstformer indsættes som billeder i et PDF dokument, hvor du skriftligt forklarer, hvordan du ser materialerne akkompagnere eller komplementere hinanden.
Du kan bl.a. vælge materialer fra film scener, framegrab, litteratur, poesi, stillbilleder, maleriet, tegning, design, arkitektur mm.
Max 10 A4-sider i PDF-format. Skal afleveres som én enkelt fil.

Curriculum Vitae

Du skal aflevere et CV i PDF-format.

VIGTIGT

Der må kun afleveres én fil pr. opgave (altså i alt tre filer + et CV) Dog må der ved valg af stillbilledemateriale i opgave 2 afleveres optil 5 individuelle fotografier / filer.
Filmskolen accepterer udelukkende følgende filformater: mp4, mov., webm, mpeg, mp3, jpg, png og pdf. Bemærk at der kan være krav om specifikke afleveringsformater i nogle af opgaverne.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen rettes til Cat Coleman på cpc@filmskolen.dk
Spørgsmål vedrørende ansøgningsportalen rettes til studievejledningen@filmskolen.dk

Klipperuddannelsen
Ansøgningsfrist:
 1. februar 2023 kl. 12.00.

Læs ansøgningsvejledningen HER.

Ansøgning

Ansøgningen skal bestå af følgende:

Opgave 1

Du skal aflevere en motiveret ansøgning i to dele. Opgaven skal afleveres som én fil.

Del 1. Besvar følgende:
 • Fortæl kort om dig selv og hvorfor du søger ind på klipperuddannelsen.
 • Kort beskrivelse af særlige temaer der optager dig og hvorfor du finder dem relevante.

Skal skrives i Courier New, pkt. 12. Max 2400 anslag inkl. tegn og mellemrum. Alt udover 2400 anslag vil ikke blive læst.

Del 2. Motivering af opgave 2 og 3. Besvar følgende:
 • Reflektér over de særlige styrker og udfordringer du lige nu kan få øje på i dine projekter.
 • Forklar kort hvorfor du har udvalgt netop disse sekvenser.

Skal skrives i Courier New, pkt. 12. Max 2400 anslag inkl. tegn og mellemrum. Alt udover 2400 anslag vil ikke blive læst.

Opgave 2

Du skal aflevere en film eller en afsluttet filmsekvens på max 3. min. til en original fortælling som du har klippet. Måske er det med en karakter, måske med en følelse, eller en sansning/stemning. Dette er op til dig. Du skal være hovedklipper på projektet, og det må ikke være en musikvideo, reklamefilm eller trailer (dog accepteres trailers i det tilfælde at den er fra en film/et værk du selv har været hovedklipper på og du skal have klippet hele traileren selv).
Alt udover 3 min. vil ikke blive set af optagelsesudvalget

Opgave 3

Du skal aflevere en filmsekvens på 8-12 minutter til en original fortælling som du har klippet. Sekvensen kan enten være en del af en længere film, eller en afsluttet film-sekvens. Dette er op til dig. Ligesom opgave 2, kan sekvensen indeholde en karakter, en følelse, og en sansning. Men her i en større historieramme og dermed med en struktur af scenerne. Filmsekvensen på 8-12 min. skal indeholde minimum to stk. dialogscener og du skal være hovedklipper på projektet.
Alt udover 12 min. vil ikke blive set af optagelsesudvalget

Curriculum Vitae

Du skal aflevere et CV i PDF-format.

VIGTIGT

Der må kun afleveres én fil pr. opgave (altså tre filer + CV).
Filmskolen accepterer udelukkende følgende filformater: mp4, mov., webm, mpeg, mp3, jpg, png og pdf.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen rettes til Henrik Thiesen på hth@filmskolen.dk
Spørgsmål vedrørende ansøgningsportalen rettes til studievejledningen@filmskolen.dk

Manuskriptuddannelsen
Ansøgningsfrist:
 1. februar 2023 kl. 12.00.

Læs ansøgningsvejledningen HER.

Ansøgning

Ansøgningen skal bestå af følgende:

Opgave 1

Du skal aflevere en motiveret ansøgning i to dele. Opgaven skal skrives i Courier New, pkt. 12.

Del 1: Besvar følgende:
 • Fortæl kort om dig selv og hvorfor du søger ind på manuskriptforfatteruddannelsen.
 • Kort beskrivelse af særlige temaer der optager dig og hvorfor du finder dem relevante.
 • Max 2400 anslag inkl. tegn og mellemrum. Alt udover 2400 anslag vil ikke blive læst.
Del 2: Motivering af opgave to og tre. Besvar følgende:
 • Reflektér over de særlige styrker og udfordringer du lige nu kan få øje på i projektet.
 • Forklar kort hvorfor du har udvalgt netop denne sekvens.

Max 2400 anslag inkl. tegn og mellemrum. Alt udover 2400 anslag vil ikke blive læst.

Opgave 2

Du skal aflevere en synopsis til en original filmisk fortælling. Det kan være en synopsis til en spillefilm eller til serielt format. Synopsen skal være din egen originale idé, og den skal være skrevet af dig.
Max 5000 anslag inkl. tegn og mellemrum. Alt udover 5000 anslag vil ikke blive læst.
Synopsen skal skrives i Courier New, pkt. 12.

Opgave 3

Du skal aflevere en sekvens af scener med udskrevet dialog. Du skal tage udgangspunkt i fortællingen fra synopsen i opgave 2. (En sekvens består af en række sammenhængende scener, som tilsammen udgør et handlingsforløb) Sekvensen skal være din egen originale idé, og være skrevet af dig.
Max 10 A4- sider i PDF-format inkl. regi og dialog. Alt udover 10 sider bliver ikke læst.
Til sekvensen skal der anvendes et manuskript-skriveprogram fx Screenwriter, Final Draft, Celtx e.l.

Curriculum Vitae

Du skal aflevere et CV i PDF-format

VIGTIGT

Der må kun afleveres én fil pr. opgave (altså i alt tre filer + et CV).
Filmskolen accepterer udelukkende følgende filformater: mp4, mov., webm, mpeg, mp3, jpg, png og pdf. Bemærk at der kan være krav om specifikke afleveringsformater i nogle af opgaverne.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen rettes til Kim Leona på kle@filmskolen.dk
Spørgsmål vedrørende ansøgningsportalen rettes til studievejledningen@filmskolen.dk

Produceruddannelsen
Ansøgningsfrist:
 1. februar 2023 kl. 12.00.

Læs ansøgningsvejledningen HER.

Ansøgning

Ansøgningen skal bestå af følgende:

Opgave 1

Max. 6.000 anslag i alt inkl. tegn og mellemrum.
Du skal udarbejde en skriftlig motiveret ansøgning. Besvar følgende:

 • Hvorfor søger du ind på Filmskolen netop nu?
 • Hvilken del af producerens arbejdsfelt eller rolle er du særligt optaget af?
 • Beskriv din vision som producer og forklar, hvordan du mener produceruddannelse på Filmskolen kan bidrage til realisering af den.
 • Beskriv en ledelses- og/eller samarbejdsmæssig vanskelig situation, du har befundet dig i på et filmprojekt og forklar, hvordan du håndterede situationen. Hvad gjorde du godt, og hvad kunne/burde du have grebet an på en mere hensigtsmæssig måde?

I forhold til opgave 2 – motiver dit valg af filmklip.

Opgave 2

Klippet må vare max. 5 minutter.
Du skal aflevere et filmklip, som har gjort et helt særligt indtryk på dig, og som du synes repræsenterer din særlige interesse inden for den filmiske fortælling.

Husk at du i opgave 1 skal motivere dit valg af filmklip.

Opgave 3

Max. 8.000 anslag i alt inkl. tegn og mellemrum.
Du skal udarbejde et skriftligt ideoplæg til en spillefilm eller tv-serie. Ideen kan både være en original ide eller være baseret på et eksisterende forlæg – et bogforlæg eksempelvis. Du skal beskrive indhold (fortællingen, dens hovedkarakterer og temaer) samt din vurdering af publikumspotentiale – hvem skal se det, og hvilket afgørende indtryk skal det gøre på dem.
Ideoplægget vil blive læst som en konkret eksemplificering af din filmkunstneriske og fortællermæssige vision som producer.

Curriculum Vitae

Du skal aflevere et CV i PDF-format

VIGTIGT

Der må kun afleveres én fil pr. opgave (altså tre filer + CV).
Filmskolen accepterer udelukkende følgende filformater: mp4, mov., webm, mpeg, mp3, jpg, png og pdf.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen rettes til Jonas Frederiksen på jfr@filmskolen.dk
Spørgsmål vedrørende ansøgningsportalen rettes til studievejledningen@filmskolen.dk

Tonemesteruddannelsen
Ansøgningsfrist:
 1. februar 2023 kl. 12.00.

Læs ansøgningsvejledningen HER.

Ansøgning

Ansøgningen skal bestå af følgende:

Opgave 1

Du skal aflevere en egen lydmontage med udgangspunkt i temaet FRIHED. Teknikken er underordnet. Fortællingen er i fokus.
Minimum et minut og maksimum to minutter. Lydmix skal være mono eller stereo.

Opgave 2

Du skal aflevere en film, musik eller en podcast på maksimum 8 minutter, eller en max 8 minutters sekvens af et længere værk. Du skal have bidraget på lydsiden og det skal være et stereomix.

Opgave 3

Du skal aflevere en kunstnerisk/faglig opgave efter eget valg.
Motiv, tema, formsprog, medie og format er frit.
Med det menes at du selv vælger om du vil aflevere filmisk materiale (max. 3 minutter) eller lydmateriale (max. 3 minutter). Du skal have bidraget til lydsiden. Der skal afleveres som stereomix.

Curriculum Vitae

Du skal aflevere et CV i PDF-format

VIGTIGT

Der må kun afleveres én fil pr. opgave (altså i alt tre filer + et CV.)
Filmskolen accepterer udelukkende følgende filformater: mp4, mov., webm, mpeg, mp3, jpg, png og pdf.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen rettes til Rune Palving på rpa@filmskolen.dk
Spørgsmål vedrørende ansøgningsportalen rettes til studievejledningen@filmskolen.dk